Vlada Kantona

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade za stručno mišljenje prednosti i mana ukidanja ocjenjivanja od drugog do petog razreda? • Naime, na tematskoj sjednici održanoj 22.10.2019. godine se pominjao finski model obrazovanja u kojem u t

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vladu KS, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostave informacije o količini otpada po vrsti koji je prikupljen implementacijom sistema odvojenog prikupljanja i sortiranja reciklabilnog otpada na godišnjem nivou u proteklih 5 godina

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasil

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima da poduzmu sve potrebne aktivnosti na donošenju pravnog okvira, kao i prostorno-planske dokumentacije kako bi se zabranila izgradnja mini hidrocentrala na Crnoj rijeci čija buduća a

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Inicijativu podnosim u nadi da će se izvještaji o radu kantonalnih javnih preduzeća i ustanova usvajati na vrijeme, a ne kao što je to do sada slučaj da prošlogodišnje izvještaje javnih preduzeća i ustanova usvajamo pri kraju tekuće godine.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupničku inicijativu Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave KS da poduzmu sve aktivnosti na izmjeni pravnog okvira kojim bi se zabranilo direktorima javnih preduzeća i ustanova plaćanje intervjua u printanim i elektronskim medijima.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima i KJP ZOI 84 “za postavljanje asfalta na dijelu prostora koji se koristi za parking na Babinom dolu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Podnosim zastupničku inicijativu Vladi KS, Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi svi javni organi, javna preduzeća i ustanove Kantona Sarajevo otpočele sa odvojenim prikupljanjem otpada i time dale doprino

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori