Vlada Kantona

Zastupnička inicijativa za omogućavanje proširenja kapaciteta ljetnih bašti kao dijela ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo uz poštivanje pravila struke.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Da se zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo i javnosti REDOVNO na svakoj redovnoj sjednici skupštine, u vidu posebne tačke, dostavljaju informacije o realizaciji zaključaka Tematske sjednice o obrazovanju održane 22.10.2019.g.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Da li je Vlada KS utvrdila stanje i posljedice negativnog utjecaja koronavirusa na sve aspekte života građana KS (zdravstvene, socijalne, ekonomske, sigurnosne I sl)? Ako jeste, ko je, kada i kako izvršio takvu analizu i kakvi su rezultati iste?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “Tražim od Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice KS i od Vlade,da mi dostave informacije koliko je registrovanih sindikata u Kantonu, koliko je reprezentativnih i koji od njih traže potpisivanje novih sporazuma...

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Vildana Bešlija (16.06.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa za izmjenu Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo.

Inicijativa Neira Dizdarević

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, u okviru razmatranja Informacije o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Neire Dizdarević, donijela je slijedeći
Z A K LJ U Č A K

Zaključak Igor Stojanović (18.05.2020)

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža da HITNO poduzmu sve potrebne zakonske radnje kako bi se zaustavilo dalje protuzakonito otkopavanje šljunka i odlaganje otpada na lokalitetu u blizini mosta Spasa Općina Ilidža koje pripada vodozaštitnoj zoni.

Zaključak Segmedina Srna Bajramović

Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da u cilju efikasnog i transparentnog planiranja i utroška javnog novca do usvajanja novog rebalansa:

1. Izvrši detaljnu objektivnu analizu načina planiranja rebalansa budžeta KS po svim funkcionalnim cjelinama i preduzme konkretne mjere usmjerene na objektivno, realno i efikasno planiranje prihoda i rashoda budžeta u narednom rebalansu.

2. Sve isplate iz budžeta koje se odnose na realizaciju programa socijalnih i ekonomskih mjera za sanaciju posljedica pandemije virusa objavljuju transparetno na WEB stranici vlade.

Zastupničko pitanje: “Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini ...

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: