Zastupnička pitanja

Fahrudin Pecikoza

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je novca, u periodu 2010-2016 (zaključno sa novembrom 2016) isplaćeno iz Vlade KS, bilo kojeg ministarstva ili javnog preduzeća i javne ustanove, ka advokatskoj kancelariji Esad Hrvačić ili lično Esadu Hrvačiću”?


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

" Molim Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da nam dostavi izvještaj o utrošku budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS...
...Ujedno molim UVAŽENE, Predsjedavajuće i zamjenike Predsjedavajućeg da nam dostave svoje izvještaje o pravdanju utrošenih sredstava na gore navedenim pozicijama”?


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zapošljavanje u JU Domovi zdravlja Sarajevo


Kemal Ademović

Puni tekst pitanja:

" Molim da mi se dostavi informacija o provedenoj privatizaciji Kantonalnog preduzeća Neretva d.d., kao i statusa zaposlenih u tom preduzeću nakon privatizacije u smislu rješavanja prava iz radnog odnosa (uplata zdravstvenog, penzijskog osiguranja i dr.)“ .


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Da li je tačno da menadžment VIK-a nije znao da popuni formulare aplikacija za 30 miliona eura od EBRD-a , koja bi bila utrošena u kapitalnu investiciju popravka vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo?Ko je sve zakazao u lancu od KJKP Vodovod i kanalizacije , resornog ministarstva , Vlade Kantona Sarajevo, jer zbog toga zapravo nije realiziran ovaj izuzetno važni projekat u 2016.godini, i da li će ta sredstva biti izgubljena za ovaj projekat " ?


Puni tekst pitanja:

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama jer je odluku o visini naknade Vlade KS iz 2002.godine Član 102. Stav (1) Zakona o stvarnim pravima FBIH stavio van snage i to dodijelio etažnim vlasnicima i sudu, a budući da zgrade nemaju takvu odluku etažnih vlasnika, niti suda nastao je pravni vakuum, a upravitelji još uvijek postupaju po odluci iz 2002. i na istu se pozivaju u tužbama u parnicama protiv građana, a na to zakonski nemaju pravo iz gore navedenih razloga, također Vaše ministarstvo protupravno imenuje prinudnog upravitelja jer je član 357. Stav (1)Zakona o stvarnim pravima FBIH kao viši pravni akt to pravo prenio na jedinice lokalne samouprave što Kanton svakako nije shodno članu 4. i 5. Zakona o principima lokalne samouprave FBIH. Zašto ste ovo dopustili i niste obavjestili građane jer je ovo u javnom interesu, naprotiv ulazi u sferu krivičnog djela jer se građanima protupravno uzima novac? Kada ćete obavjestiti javnost o ovome " ?

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni...


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno direktorici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

" Zbog velikog interesovanja i zabrinutosti roditelja učenika JU OŠ " Velešićki heroji" , molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi odgovori da li je mandat direktoru JU istekao, a školski odbor ne radi a novi direktor i školski odbor nije imenovan, odnosno jesu li dokumenta (potvrde, uvjerenja, svjedočanstva) koje izdaje JU OŠ validna i ako nisu koje aktivnosti će (je) poduzeti (poduzela) Uprava za inspekcijske poslove”?


Puni tekst pitanja:

" Molim Gradsku upravu Grada Sarajeva, da mi odgovori po kojem pozitivnom zakonskom propisu je moguće da se pomoćnik Gradonačelnika Grada Sarajeva kandiduje na Lokalnim izborima 2016. godine za poziciju načelnika (načelnika Općine Trnovo) i nakon što na tu poziciju ne bude izabran (ponovo bez raspisivanja konkursa), ostane na poziciji (radnom mjestu) pomoćnika Gradonačelnika”?


Mario Vukasović

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za postavljanje stanice za punjenje električnih automobila


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

" Tražim da Uprava za inspekcijske poslove izvrši nadzor i kontrolu (putem ovlaštenih inspektora "?


Puni tekst pitanja:

" Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća odobrenog od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo" .


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

" U Kantonu Sarajevo postoji 50 pacijanata kojima su transplatirani organi. Tim pacijentima je u ograničenoj Odluci o pozitivnoj i magistralnoj listi Kantona Sarajevo onemugućeno primanje neophodnog lijeka. Postoji li mogućnost da se ovim pacijentima pomogne na bilo koji način" ?

Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180...


Puni tekst pitanja:

" Molim ministra obrazovanja da mi da odgovor na moje postavljeno pitanje sa prošle sjednice:
- Šta je sa Osnovnom školom Hrasno i direktorom koji nezakonito obavlja tu funkciju?


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

„Zato danas tražim od nadležnih u Ministarstvu, te ZZO KS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, poznavajući suštinu problema, kako sam ranije istakla, a poštujući zakone, međunarodna prava i konvencije, pristupe HITNO izmjeni odluka u smislu omogućavanja adekvatne terapije transplantiranim i dijaliziranim pacijentima, tj ukidanje uvedenog ograničenja upotrebe lijekova na listama Ministarstva zdravstva KS za sve pacijente koji u svom liječenju imaju medicinsku opravdanost, kao što je slučaj sa ovim pacijentima.“?

Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180...


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Za koliko lica koja su uhapšena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u periodu 2000.-2016. godina, je zatražena mjera pritvora, za koliko njih nije zatražena mjera pritvora već su pušteni da se brane sa slobode, te za koliko uhapšenih u traženom periodu je zatražena neka od mjera ”?


Puni tekst pitanja:

" Da li Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i to konkretno u članu 15. i članu 40”?


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za registraciju autobuske linije Hrasnica – Vijećnica


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

"Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursne procedure" ?


Edin Forto

Puni tekst pitanja:

Da li KJKP "GRAS" ima važeću "A" licencu za autobuski prevoz putnika?


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

" Član 92. glasi :Kada radnik koji obavlja neposredno odgojno – obrazovni rad napuni 65 godina života i 40 godina staža osiguranja, ima pravo da ostane na poslovima koje je do tada obavljao u cilju održavanja kontinuiteta obrazovnog procesa do kraja školske godine u kojem radnik stiče uslove za penziju.
Iz ovog teksta proizlazi da radnik koji je ispunio oba uslova za odlazak u penziju ostaje na radnom mjestu još jednu godinu, što znači da će u tom slučaju imati 41 godinu staža i 66 godina života. Pitamo se da li je to u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o PIO / MIO, Zakonom o raspodjeli budžetskih sredstava i sa svim ostalim pravnim aktima koji se odnose na opću racionalizaciju i uštede o kojim se u posljednje vrijeme mnogo govori. Također, ovo će imati uticaj i na zapošljavanje mladih koji ionako masovno odlaze iz BIH. Prije stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora bio je na snazi zaključak Vlade KS, u kojem je bilo precizirano da se radniku koji je u direktnom obrazovnom procesu može omogućiti da nastavi raditi do kraja polugodišta u kojem je stekao uslove za odlazak u penziju radi kontinuiteta obrazovnog procesa, što je donekle opravdano, ali da radnik ostane još cijelu godinu, to je neprihvatljivo ( Zaključak Vlade KS broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016.godina). Stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora ovaj zaključak Vlade je prestao da važi .


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za zloupotrebu i kršenje pozitivnih propisa u osnovnom i srednjem obrazovanju


Mario Vukasović

Puni tekst pitanja:

" Tražim da Uprava policije izvrši pojačanje kontrole putem svojih uniformisanih službenika nadležne policijske uprave u ulici Kotromanića, posebno u dijelu ulice koji se uključuje na glavnu ulicu (ul. Hiseta), s obzirom da nepropisno parkirana vozila ometaju i usporavaju saobraćaj, što je posebno izraženo u jutarnjim satima" .


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za Zavod medicine rada KS i još nekoliko pitanja upućenih Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo