Zastupnička pitanja

Sanela Klarić

Sanela Klarić

27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno pristupi izradi nove Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u KS


Sanela Klarić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine


Sanela Klarić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Sanela Klarić

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS


07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitno postavljanje pješačkog prelaza sa vertikalnom signalizacijom i znakom za ograničavanje brzine ili izgradnju paserale kod željezničke stanice u Ilijašu na putnom pravcu R445 u ulici Bosanski put

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 04(01)-04-45131-37/23 od 09.01.2024. godine


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS


07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu izradu i usvajanje Plana promocije, efikasnije usluge i osiguranja svih kritičnih tački na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji KS

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, broj: 04(01)-04-45131-38/23 od 08.01.2024. godine


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo


Sanela Klarić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom tražim da svoje aktivnosti izgradnje stambenih objekata, za početak jedan pilot objekat, prilagode poljednjim standardima zelene gradnje EU kako slijedi:-Da mjere energetske efikasnoti budu u službi zaštite okoliša..


Sanela Klarić

12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Da li i u kojem obimu nelegalna sječa šume u općini Hadžići utiče na zagađenje vode na području ove općine?
Na području općine Hadžići se iz godine u godinu raste obim nelegalne sječe šume. Često se nelegalna sječa u vodozaštitnoj zoni pitke vode navodi kao značajan razlog za zagađenje pitke vode na području općine Hadžići. Ovo dovodi do stalnih prekida u snadbijevanju pitkom vodom za stanovnike Hadžića obzirom da prilikom većih padavina dolazi do zagađenja vode. U skladu s napisanim, a iz razloga što pitka voda predstavlja jedan od ciljeva održivog razvoja koji se trebaju ostvariti u BiH do 2030. godine postaljam navedeno pitanje


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je u funkciji odjel ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva (ZZZŽM) na lokalitetu “Saraj polje“?
- Ukoliko nije, iz kojeg razloga je odjel ginekologije ZZZŽM-a na lokalitetu “Saraj
polje“ i dalje zatvoren?
- Ukoliko je ovaj odjel zatvoren, postoji li mogućnost da se na lokalitetu “Saraj
polje“ ponovo otvori odjel ginekologije sa ljekarom-ginekologom koji bi radio za
potrebe pacijenata čime bi se rasteretio lokalitet “NDC Otoka“?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva KS


21.06.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da organizuje okupljanje svih parova koji su se vjenčali u ratnom Sarajevu u toku agresije na BiH u periodu između 1992. i 1995. godine. Veliki broj parova u Sarajevu je tokom agresije na BiH odlučio okruniti svoju ljubav vjenčanjem. Oni su tim činom prkosili smrti i destrukciji te su pomagali u podizanju morala u ratnom Sarajevu. Mnogi od njih su i danas zajedno i aktivno sudjeluju u razvoju grada Sarajeva te shodno tome smatram da je važno da ih okupimo, pružimo im prostor za druženje, prestavljanje, razmjenu iskustva i time im damo na značaju.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-51/23 od 13.07.2023. godine


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upoznato sa zagađenjem vode na području općine Hadžići?
Da li zagađenje vode na području općine Hadžići vezano za nelegalnu sječu šume na istom lokalitetu?
Da li je ministarstvo svjesno štete koju zagađena voda stvara po instalacije i zdravlje građana općine Hadžići?
Da li je ministarstvo radilo bilo kakva istraživanja po pitanju zagađenja vode na području općine Hadžići?
Da li postoji plan za sanaciju zagađene vode? Ukoliko da, molim Vas da mi ga dostavite.
Na području općine Hadžići prilikom obilnijih padavina dolazi do zagađenja vode. Ovaj problem traje već dužvi vremenski period i još uvijek nisu poduzeti potrebni koraci na njegovom saniranju. Građani i građanke Hadžića snose najviše posljedica zbog ovog stanja obzirom da su zakinuti za pitku vodu te da stalno zagađenje vodi može dovesti i do problema sa instalacijama. Zbog svih navedenih okolnosti podnosim poslanička pitanja kako bismo saznali da li postoji bilo kakav plan sanacije ovog problema?


Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da se izvrši prikupljanje informacija sa ciljem stvaranja baze podataka o statusu imovine kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i institucija na području Kantona Sarajevo.


21.06.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo vezano za trenutnu godišnju dizela od strane GRAS-a po količini, cijeni i ugovoru, koliko Euro1 autobusa ima u pogonu GRAS-a i koju količinu dizela godišnje iziskuju, kakoav je trenutni plan povlačenja Euro1 autobusa iz prometa i njihove zamjene sa eBusevima, da li Ministarstvo saobraćaja trenutno privodi kraju ugovor sa Svjetskom bankom koji uključuje kupovinu više dizel autobusa, može li Ministarstvo saobraćaja dostaviti tehničku analizu poređenja CAPEX-a i OPEX-a za eBusove i dizel autobuse, da li je tačno da nije ispoštovana ponuda Delegacije EU da se razgovara o dopuni kredita Svjetske banke sa grantom koji bi omogućio kupovinu električnih autobusa te dodao nekoliko miniona eura bespovratnih sredstava iz EU fonda Zelene agende za Zapadni Balkan, da li je tačno da je IFC-ov stručni eBus tim ponudio svoje tehničke usluge pružanja analize za konverziju na eBuseve u tri koraka?


14.08.2023
Puni tekst pitanja:

1. Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:
-Objekat u ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2,4, 6 i 8 (Dobrinja), za period od 2015. do 2023. godine;
-Zgrade u nizu u ulici Semira Frašte, broj 13, 14, 15, 16 i 17 (Alipašino polje), za period od 2015. do 2023. godine;
-Grada na Trgu heroja broj 32 (Hrasno), za period od 2015. do 2023. godine;
-Neboder u ulici Jezero 5 (Koševo), za period od 2015. do 2023. godine;
Nebodere u ulici Patriotske lige 38 (Jezero), za period od 2015. do 2023. godine?
2. Da li ste nakon provedenih mjera energetske efikasnosti izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih dijagramima grijanja, tj. automatika kotla prema novim parametrima za tražene zgrade?
3.Da li posjedujete informacije o ostvarenim uštedama za energiju grijanja nakon provedenih mjera energetske efikasnosti za tražene zgrade?


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije
renoviranja za sljedeće objekte:
- Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za
2017, 2018, 2020. i 2021. godinu;
- Zgrade u nizu u Ulici Semira Frašte, broj 13, 14, 15, 16 i 17 (Alipašino polje),
izvještaji za 2014, 2015, 2017. i 2018. godinu;
- Zgrada na Trgu heroja broj 32 (Hrasno), izvještaj za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu;
- Neboder u Ulici Jezero 5 (Koševo), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020. godinu;
- Nebodere u Ulici Patriotske lige 38 (Jezero), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-6/23 od 22.06.2023. godine