Zastupnička pitanja

Sanela Klarić

Sanela Klarić

23.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjenu i dopunu Poslovnika
Skupštine Kantona Sarajevo kojim bi se uspostavila Komisija za energetiku kao stalno
radno tijele Skupštine Kantona Sarajevo


09.03.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi regulisanje uklanjanja, deponovanja i prodaje napuštenih vozila
zapačeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o uređenju saobraćaja u Kantonu
Sarajevo od dana 28.12.2021. godine?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Poštovani, na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20,
14/20, 16/22), Vladi KS, odnosno gore navedenom ministarstvu, zavodu i javnom preduzeću
upućujem zastupničku inicijativu za trajno riješiti upravljanje građevinskim otpadom:
1. Izrada Studije zbrinjavanja građevinskog otpada kojom bi se ažurirale lokacije
za odlaganje građevinskog otpada te otpada iz iskopavanja, kao i analizirali
kapaciteti na deponiji Smiljevići i potencijali reciklaže ovog otpada kako se ne bi
sav otpad odlagao
2. Planiranje i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad u
okviru javnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem i odlaganjem otpada,
3. Donošenje standarda i propisa o građevinskim materijalima kojima se ukida
status otpada u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu (SN FBIH 93/19)
4. Pripremu smjernica za zelenu/održivu gradnju u kojim bi se nalazile informacije
o metodama i tehnikama smanjenja nastanka građevinskog otpada (ponovno
korištenje materijala, prilagodljivost, razmjena materijala, korištenje manje
toksičnih materijala) u skladu sa EU mjerama zelenog certificiranja.


Sanela Klarić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se
izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća,
proizvođače proizvoda od voća i povrća i obrtnike.


01.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za smanjenje cijene dnevnih i poludnevnih karti za 20% u mjesecu februaru i 30% u martu i aprilu za studentice i studente u skijaškom kompeksu Bjelašnica-Igman.