Zastupnička pitanja

Faruk Selmanović

Faruk Selmanović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Koja je to priroda poslova koja zahtjeva, da Kabinet premijera KS ima svojstvo pravnog lica, da li je s tim u vezi Kabinet premijera KS upisan u registar, te koji je pravni osnov da Kabinet, odobrava korištenje sredstava tekuće rezerve...?


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Da li su Skupština KS, kao osnivač, te Upravni i Nadzorni odbor JU "Memorijalni centar SArajevo", bili upoznati sa izradom i objavom novog logotipa Memorijalnog centra; Da li je raspisan i objavljen javni poziv za izradu novog logotipa


27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Skupštini KS za utvrđivanje odgovornosti Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo", prema osnivaču, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo, zbog objave na društvenoj mreži novog logotipa Memorijalnog centra, koji je uklonjen tek nakon reakcije javnosti, odnosno građana boraca, te pripadnika šehidskih porodica poginulih boraca i građana iz proteklog rata


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje besplatnog javnog prevoza za osobe sa invaliditetom


Faruk Selmanović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

inicijativa da se Skupštini KS dostavi Izvještaj o realizaciji Posebnog programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u KS sa Informacijom o stanju i radu pet centara koji se bave odgojem i obaz.djece sa poteškoćama u razvoju u KS


Faruk Selmanović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dopunu Zakona o državnoj službi KS na način da se jasno propiše u kojoj fazi se može poništiti konkursna procedura?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaključeno ugovora o djelu u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine, ukupno kao i po ministarstvima pojedinačno?


Faruk Selmanović

12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pokrene proces subvencije produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju u institucijama koje se bave radom sa ovom kategorijom


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pokrene proces subvencionisanja ishrane u institucijama koji se bave organizacijom boravka učenika osnovnih pkola u KS


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu unutrašnjih poslova
Kantona Sarajevo, za dostavu informacije o postavljanje uredjaja za kontrolu saobraćaja u ulici
„Bistrik“ Općina Stari Grad.
Molim da me informišete o poduzetim aktivnostima za postavljanje odgovarajućih uredjaja i/ili
saobraćajnih pomagala kako bi se izvršila kontrola brzine kretanja motornih vozila u blizini
Osnovne Škole „Edhem Mulabdić“ područna škola za učenike od I do V razreda ulica Bistrik.
Napominjem da su ovu inicijativu prema nadležnom ministarstvu uputili Uprava škole, Vijeće
roditelja kao i općinski vijećnici OO Stari grad, te da do danas nije nista poduzeto kako bi se
riješio ovaj problem i najmladji učenicima obezbijedio siguran putu do škole


Faruk Selmanović

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji precizira prava na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa studentima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kantonu Sarajevu koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu?
Naime, naša sugrađanka je dijete sa poteškoćama i kao takva je završila redovno osnovnu i srednju školu (po prilagodjenom programu) i od 2020 godine redovno je upisana na FPN Univerziteta u Sarajevu/ odsjek socijalni rad, na prijedlog i asistenciju Ureda za podršku studentima. Studentica je izgubila prošlu godinu obzirom da je studirala po redovnom programu a ne po prilagodjenom programu kako zakonska regulativa nalaže. Na sastanku sa dekanom FPN rečeno je da imaju određene probleme sa profesorima obzirom da pomoć/asistenciju za takve studente treba da obezbjedi Ured za podršku studentima, a poslije tog sastanka drugi semestar u prošloj godini je imala asistenta od strane Ureda kao i pomoć u svojstvu svjedoka prilikom usmenog polaganja ispita (obzirom da studentica ispite ne može polagati pismeno). Na tom sastanku je bilo dogovoreno da će se pokušati naći rješenje da joj se omogući studiranje po prilagodjenom programu, medjutim evidentno da od strane predmetnih profesora nije bilo dobre volje i razumjevanja tako da, do dana današnjeg nije učinjeno ništa po tom pitanju. Studentica je imala u prošloj godini sve potpise obzirom da je redovno pratila predavanja a u ovoj godini istih je oslobodjena. Što se ispita tiče u

prošloj godini je dala par parcijala i ali za polaganje integralnih ispita jednostavno nisu imali razumjevanja.

Tražim da mi se hitno dostave sve informacije vezano za ovaj slučaj, ali i zahtjevam od nadležnih institucija da mi odgovore ko je i zašto suprotno odredbama člana 67. stav (2). Zakona o visokom obrazovanju KS zaustavio studiranje osoba sa invaliditetom?

Pozivam Instituciju ombdusmena za ljudska prava BIH da se uključe u nadležni slučaj kako bi omogućili jednako pravo za studirenje svim studentima u Kantonu Sarajevo.

Odgovor:

Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta Univerziteta u Sarajevu
Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta upućenog Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu


Faruk Selmanović

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na protokol Kantona Sarajevo zaprimljen je dopis na upoznavanje, broj 193/2022 od 08.11.2022 godine, koji je upućen na ruke ministra zdravstva gosp. Harisa Vranića.

Na dopis koji je upućen od strane Saveza ratnih vojnih invalida KS do danas nikad nije odgovoreno. Također isti dopis je upućen na ruke direktorice ortopedske kuće OTTO BOCK d.o.o. Sarajevo, na koji također nikad nije odgovoreno.

U dopisu Saveza ratnih vojnih invalida se navodi da je dana 11.03.2022. godine održan sastanak sa ortopedskom kućom OTTO BOCK d.o.o. Sarajevo, na kojem je dogovoreno da se uradi donacija za dva visokokvalitetna i sofisticirana ortopedska pomagala, podlakatna proteza ruke i nadkoljena proteza noge, te da se pošalju imena i prezimena za proteze. U dopisu iz Saveza ratnih vojnih invalida navode da su na portalu javnih nabavki Ministarstva zdravstva koji je objavljen 14.10.2022. godine, vidjeli da je ortopedska kuća OTTO BOCK tu donaciju fakturisala Ministarstvu zdravstva KS. S obzirom da se radilo o većoj sumi novca a radilo se samo o dvije proteze, poslali su dopis u kojem traže odgovor na ruke ministra Vranića.

Zahtjevam da me hitno kao zastupnika informišete i izvršite analizu, kao i usmjereni inspekcijski nadzor da li se radi o donaciji ili ne.

Ako se ne radi o donaciji, kako je moguće da je ova ortopedska kuća direktno kontaktirala Savez, jer je moralo ići na tender? Koliko je isplaćeno sredstava iz Ministarstva zdravstva, ako nije bila donacija? Koje su sve ortopedske kuće dobile sredstva iz Ministarstva zdravstva i koliko je dobila ortopedska kuća OTTO BOCK u zadnje dvije godine?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, zbog čega Rektorat Univerziteta u Sarajevu nije potpisao Odluku Vijeća Elektrotehičkog fakulteta u Sarajevu o izboru dekana?

Izbor dekana ETF-a je izvršen na osnovu Javnog konkursa čiji tekst je identičan tekstu konkursa na svim drugim fakultetima. Naime ovdje se problematizira tekst konkursa, iako identican tekst nije problematiziran na ostalim fakultetima čije Odluke o izboru rukovodioca je potpisan.

Nadalje tražim da se Rektorat očituje zbog čega nije blagovremeno reagovao (prije objave ili u toku trajanja konkursa), ukoliko je smatrano da tekst konkursa nije uskladjeno sa Zakonom, a isti je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu? Da li se svjesno čekalo da se okonča kompletna procedura i reagira kad bude izabran dekan.

Rektorat je bio u obavezi ne objaviti tekst konkursa na web stranici Univerziteta u Sarajevu ukoliko je smatrano da postoji nilo kakva njegova zakonska neuskladjenosti i zatražiti da se isti uskladi sa zakonom, a što nije učinjeno


06.02.2024

Faruk Selmanović

06.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima