Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju."

Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U odgovoru koji sam zaprimila od KJKP GRAS navedeno je da je zaključen Ugovor o kratkoročnoj pozajmici, broj: 4-25-583-3/21 od 05.11.2021. godine i Aneks I Ugovora o kratkoročnoj pozajmici od 05.11.2021. godini.
Zahtjevam da mi dostavite kopiju Ugovora o kratkoročnoj pozajmici, broj: 4-25-583-3/21 od 05.11.2021. godine i Aneks I Ugovora o kratkoročnoj pozajmici od 05.11.2021. godini.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Zašto je u proceduru dostavljen Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, umjesto Nacrta, obzirom da kako je navedeno u obrazloženju razloga za donošenje iste da se radi o velikom broju izmjena, u odnosu na osnovni tekst, koje se naročito odnose na rad organa upravljanja preduzećem?

Proslijeđeno:
KJP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da li ste upoznati da v.d. izvršna direktorica za
ekonomsko-pravne poslove koja je imenovana dana 22.3.2021. godine, kao član Uprave
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta navedenog preduzeća? Ako jeste, koje
ćete mjere po tom pitanju poduzeti?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
prosvjetni radnici i radnice budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

"Da li je postojala potreba da građani Kantona Sarajevo, plaćaju put u Dubai za šefove kabineta, savjetnike za medije i druge državne službenike, lično obezbjeđenje, kao i veliki broj predstavnika medija, koji je konkretno njihov doprinos i na koji način ćete opravdati utrošena sredstva?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"U obrazloženju Prijedloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, kao razlog za donošenje Odluke, naveden je član 372. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da: “Sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim zakonom“, te u skladu sa navedenim postavljam pitanje: koji je oblik postojećeg preduzeća usklađen sa navedenim zakonom, zatim firma, osnovni kapital i statut, odnosno koja je razlika i šta je usklađeno sa zakonom o privrednim društvima?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP TVSA, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona da se Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
dodjele sredstva u iznosu od 650 hiljada maraka za funkcionisanje PET CT-a.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Skupština Kantona Sarajevo je u sklopu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo usvojila i amandman 10, a koji se odnosi na umanjenje 650 hiljada maraka
za funkcionisanje PET CT-a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Međutim, ova odluka
Vlade naišla je na brojne komentare i negodovanje građana, a naročito onkoloških pacijenata.
Naime, ključni nalazi se rade PET CT-om i radi ih jedino Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu. U cilju što boljeg funkcionisanja zdravstvenog sistema u Kantona Sarajevu,
smatram da bi navedena sredstva trebalo vratiti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu a
kako bi naši građani posebno onkološki pacijenti imali mogućnost da izvrše pregled na ovako
važnom aparatu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Iz odgovora KJKP RADA koji sam zaprimila proizilazi da je okvirni sporazum i ugovor o nabavci dizel goriva, benzina i lož ulja postojao sa rokom važenja do 01.10.2021. godine. Postavljam pitanje kako je KJKP RAD nabavljao gorivo odnosno koje je gorivo koristio u periodu od 01.10.2021. godine do 09.11.2021. godine.

Proslijeđeno:
KJKP Gras, KJKP Rad, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li je kako je on izjavio, međunarodni ugovor između Vlade KS i EXPO 2020 Dubai, zaključen u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora  („Službeni glasnik BiH“, br.29/00 i 32/13)?

Obzirom, da je ministar Delić izjavio da imaju obavezu iz člana 5. tog zaključenog „međunarodnog ugovora“, da čuvaju povjerljivost podataka iz istog, pitam ministra, na kakvu se povjerljivost poziva kad je članom 23. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, propisano da se Odluka o ratifikaciji međunarodnog ugovora, s tekstom tog ugovora, objavljuje bez odlaganja, u “Službenom glasniku BiH“, a najkasnije u roku od 90 dana od dana njenog donošenja?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednoškolsko obrazovanje i odgoj KS da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju, s obzirom da se bliži navedeni datum?
2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Zastupnica Jasna Duraković, dana 31.01.2022. godine, u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputila je zastupničko pitanje vezano za rast cijena peleta u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvo saobraćaja za postavljanje usporivača brzine na sljedećim lokacijama:
·         raskrsnica ulica Prve samostalne brigade – Gazi Hasan paše;
·         ulica Pijačna kod novo izgrađenih stambenih jedinica Nina stan;
·         Bojnička kod raskrsnice ulica Bojnička – Trešnje – Uglješe Uzelca;
·         Mali kiseljak kod broja 12;
·         na dionici Tukovi do podvožnjak Hendekuša u ulici Osik;
·         Stara pruga do autobuske stanice Hendekuša u ulici Osik;

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja iznađe sredstva za rekonstrukciju ulica Bare kod Stupa i ulice Osik na dionici Tukovi do podvožnjaka u ulici Hendekuša.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvu komunalne privrede da u naselju Doglodi – Stup, Ilidža obezbijedi cca 500 kompleta kanti za ručni odvoz smeća, koje podrazumjevaju dvolinijski sistem odvoza smeća.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja krene u izgradnju pješačke zone u ulici Rustempašina na dionici od tržnog centra Sara do mosta u ulici Rustempašina i da se obustavi odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja