Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Neira Dizdarević,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
Zahvaljujem na odgovoru Ministarstva akt broj 05/03-19-27823-17/20 od 06.10.2020.
godine.
U vezi problema sa pristupom upravitelja ažuriranim podacima o etažnom vlasništvu obratila
sam se inicijativom prema Općinskom sudu odnosno Zemljišno-knjižnom uredu.
Ukoliko Ministarstvo smatra da je potrebno da se zastupnici obrate još nekim institucijama
ljubazno molim da ih navedete.
Nadam se da će upravitelji moći iskoristiti član 77. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH koji
omogućava slobodan uvid u zemljišne knjige, ali pod posebnim režimom koji će im olakšati
svakodnevni posao.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
JU Opća Bolnica Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim da za iduće adrese izvršite nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika:

1. ADEMA BUĆE 116, 118
2. ADIJA MULABEGOVIĆA 17
3. ADILA GREBE 6A, 6 B
4. ALEJA LIPA 59
5. ANTUNA HANGIJA 15
6. ANTUNA HANGIJA 55
7. AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 80-A
8. BABIN DO 12
9. BAJRAMA ZENUNIJA 3
10. BEHDŽETA MUTEVELIĆA 97
11. BOSANSKA 3, 4
12. BRČANSKA 15
13. DOBRINJSKE BOLNICE 10
14. DŽEMALA BIJEDIĆA 129 A ULAZ B
15. GRADA KALGARIJA 2

Molim da utvrdite sljedeće:

1. Da li zgrada ima neka zaduženja ili pozajmice, te da pri tome provjerite da li su etažni vlasnici o tome donijeli ikakvu odluku u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, kao i da li su donijeli odluku o načinu otplate duga ?

2. Da li su troškovi zgrade bili u skladu sa godišnjim planovima održavanja?

Molim da mi se dostave godišnji planovi i godišnji izvještaji za 2019. godinu, te kvartalni za 2020. godinu za gore pomenute adrese”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“U inspekcijskom nadzoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-02367/20 od 05.10.2020. godine utvrđeno je da je upravnik OKI Upravitelj bez odluke etažnih vlasnika Stupska 19-garaže angažovao na poslovima održavanja garažnih vrata lice putem ugovora o djelu, te je KUIP budući da za takvo postupanje nije predviđena prekršajna kazna djelovao izdavanjem upozorenja, stoga podnosim inicijativu da se u novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ili njegovim izmjenama i dopunama nađu propisi o prekršajnim kaznama za ovakvo postupanje, kao i da se jasno naznači u poglavlju o obavezama upravnika da za ovakve ugovore o djelu je potrebna saglasnost etažnih vlasnika.

Također na istoj adresi shodno nadzoru Inspekcije za zaštitu od požara MUP-a KS utvrđeno je da je OKI Upravitelj na ispitivanju PP sistema angažovao pravno lice koje nema odgovarajuće rješenje za obavljanje pomenute djelatnosti, te da se i za ovakve slučajeve predvide obaveze upravnika, kao i prekršajne kazne za takvo postupanje.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje resornom ministarstvu:
1. Zašto još uvijek nisu potpisani ugovori o subvencioniranju boravka djece sa liste
čekanja sa predškolskim ustanovama? Kada će se isti potpisati?
2. Na koji način Vlada KS i resorno ministarstvo subvencioniraju boravak djece u vrtiću
Centra Vladimir Nazor?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1,
B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku
potrošnju, kao i na nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje,
a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.
Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u
pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili
predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.
Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu
potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju
pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta,
hidrofora i gore pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na
računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.
Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da
obavite nadzor i na tu okolnost.
Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje
električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na
fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu
energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje
etažnim vlasnicima.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Ministarstva privrede akt broj 07-05-04-37535-49/20 od 16.10.2020. godine u kojem Ministarstvo privrede ističe da je potrebno kroz prostorno plansku dokumentaciju (Prostorni plan Kantona Sarajevo, Urbanističke planove, Regulacione planove) rezervisati prostor za sve objekte A i B grupe date u Idejnom rješenju Višnamjenskog Vodoprivrednog Podsistema Crna Rijeka-VVP Crna Rijeka i da to bude obaveza planera na SVIM nivoima.

Ukoliko to do sada nije učinjeno, ljubazno molim da se što prije pristupi realizaciji.

Također molim da, ukoliko realizacija ove inicijative zahtjeva finansijska sredstva, me obavijestite kako bi sredstva bila planirana u budžetu za narednu godinu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Trnovo, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provjere da li sve podzemne garaže koje se nalaze kao posebne građevinske cjeline ispod zgrada na adresama Džemala Bijedića 279B i 279C, Džemala Bijedića 279D i 279E, Džemala Bijedića 279K i 279L imaju izabranog upravnika shodno članu 22. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te ukoliko nemaju da im dodijele odmah prinudnog upravnika shodno članu 23. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17). Također, da se utvrdi i izbor predstavnika etažnih vlasnika, te ukoliko nisu izabrani da im se dodijele prinudni.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2018-2022
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili dijelom snosi Kanton Sarajevo.

2. Da se zaduže Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, Ministarstvo privrede KS i Ministarstvo za socijalna pitanja KS, svako u svojoj nadležnosti, da u komunikaciji sa KJKP „Pokop“ i drugim pokopnim firmama i društvima, općinama u KS i vjerskim zajednicama koje učestvuju u vjerskom dijelu dženaze/sahrane, iznađu najbolja rješenja i u što hitnijem roku, uz mišljenje Ministarstva finansija KS, daju prijedlog po tačci 1. ove Zastupničke inicijativeSkupštini Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Vedran Jakupović,

Saziv: 2018-2022
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je podrška održivosti studijskih program važnih za nacionalni identitet Bosne I Hercegovine. Najbolji način je kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine što uključuje stipendije, školarine i finansiranje ostalih troškova studija

- Bosanski jezik
- Historija
- Geografija
- Umjetnosti - muzika, drama, film
- Orijentalna filologija je zbog osmanske administracije, teoloških djela na arapskom, poezije i proze na turskom i osmanskom također bitna
- Njemački jezik – austrugarski period .
- Arheologija
- Historija umjetnosti
- Pedagoški studijski programi

Ostali programi po prijedlogu stručnjaka.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za proširenje muzejske postavke Art kuće sevdaha

OBRAZLOŽENJE
Smatram da interpretator gospodin Ferid Avdić svojim interpretacijama sevdalinke, zaslužio da dobije svoje mjesto u prostoru Art kuće sevdaha. Stoga predlažem da Ministarstvo kulture i sporta KS i Muzej Sarajeva donesu odluku o postavljanju stalne postavke gospodina Avdića, te izrade biografiju i istu dostave muzeju kako bi izvršili postavku.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je finansijska podrška studiranju studenata iz Sandžaka, slično beneficijama koje su
imali ranije, a koje su ukinute, obzirom da je riječ o stranim državama I državljanima.
Cilj je da se ojača odnos prema ovoj regiji posebno u nacionalnoj grupi studijskih programa. Problem s kojim se susreću mladi iz Sandžaka je finansijske prirode vezan za školarine, što mlade iz ove regije upućuje na studij u univerzitetske centre u Srbiji i Crnoj Gori.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Sprovođenje hitnog inspekcijskog nadzora nad projektnom dokumentacijom za izdavanje urbanističke saglasnosti od strane općine N.Grad Sarajevo za potrebe izgradnje kompleksa investitora Hifa Oil d.o.o. Tešanj

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vibor Handžić je dana 13.09.2019. godine uputio zastupničko pitanje vezano za informaciju o stanju vlasništva na lokalitetu Barice.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša