Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa da kmi se dostave svi godišnji planovi i izvještaji o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade za period od 2021. godine do danas, uključujući i mjesečne ili kvartalne za 2023. godinu za slijedeće adrese: 1. Radnka Abazovića...

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujemo (Klub zastupnika DF) hitnu Inicijativu radi saniranja štete nastale usljed požara otvorene pijace "Kvadrant" na sljedeći način...

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori