JKP Sarajevo Šume

Zbog žalbi građana na stanje stacionarnih rampi koje služe kao mjera zaštite od nelegalne sječe šuma na području Kantona Sarajevo ljubazno molim da mi se dostave sljedeće informacije: 1. Tačne lokacije svih stacionarnih rampi, po mogućnosti prikazanih na

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

"Molim direktora KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi odgovori ko (ime i prezime i broj važeće licence certificiranog računovođe) ovjerava finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i koju funkciju obavlja u preduzeću?"

Postavljeno na: 
10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Kako „Sarajevo šume“ fizički sprečavaju šumske puteve gromadama kamenja i zemlje u predjelu Igmana pa sve do Treskavice tačnije Kilavaca, tako da su šumski putevi u ovome rejonu zatvoreni i da motorna vozila ne mogu proći

Postavljeno na: 
18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: