JKP Sarajevo Šume

"Molim direktora KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi odgovori ko (ime i prezime i broj važeće licence certificiranog računovođe) ovjerava finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i koju funkciju obavlja u preduzeću?"

Postavljeno na: 
10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Kako „Sarajevo šume“ fizički sprečavaju šumske puteve gromadama kamenja i zemlje u predjelu Igmana pa sve do Treskavice tačnije Kilavaca, tako da su šumski putevi u ovome rejonu zatvoreni i da motorna vozila ne mogu proći

Postavljeno na: 
18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: