Tačke dnevnog reda po sjednicama

28. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama-hitni postupak;


7. Prijedlog zakona o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o tužilaštvu Kantona Sarajevo-skračeni postupak;


9. Nacrt zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća;


28. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti;


Informacija o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2012. godinu


Informacija o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2012. godinu


Informacija o radu udruženja koja se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.


Izvještaj o radu Upravnog inspektorata za period od 01.01. do 31.12.2012. godine.


27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - treći nastavak

41. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu


42. Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2012. godini


43. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu


44. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2012. godinu sa Revizorskim izvještajem


45. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2012. godinu


46. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2012. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka


27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

6. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “Stari Ilijaš” Ilijaš;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za promjenu naziva Javne ustanove Centar za vaspitanje, obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece, djece oboljele od autizma i cerebralne paralize „Vladimir Nazor“;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-9370-6.2/13 od 24.04.2013.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima


9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2013. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2013. godinu


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2013. godinu


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar '55 Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2013. godinu;


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2013. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu