Tačke dnevnog reda po sjednicama

23. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja i imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština KJP, Skupština KJKP i Skupštine JP i to: a.Kantonalno javno preduzeće „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo; b.Kantonalno javno preduzeće „Veterinarska stanica Sarajevo“ Sarajevo d.o.o. Sarajevo; c.Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo; d.Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža; e.Kantonalno javno preduzeće Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo; f. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo; g. „Rad“ d.o.o. Sarajevo; h.„Park“ d.o.o. Sarajevo; i. „Pokop“ d.o.o. Sarajevo; j.„Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo; k.„Toplane Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo; l.„Tržnice – pijace“ d.o.o. Sarajevo; m.„GRAS“ Sarajevo. n.TV Sarajevo;


11. Odluka prihvatanju reprograma obaveza po supsidijarnom zaduženju Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva kredita po III Stand by aranžmanu sa MMF-om, čiji je sastavni dio konačan Prijedlog otplatnog plana za reprogram postojećeg zaduženja Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva kredita kod MMF-a (Međunarodni monetarni fond ) po III Stand by aranžmanu.


13. a)“Kantonalni centar za socijalni rad”; b)“Porodično savjetovalište”; c)“Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo”; d)“Gerontološki centar”; e)“Disciplinski centar za maloljetnike”; f)“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo; g)“Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”; h)“Dom za djecu bez roditeljskog staranja”;


14. Usaglašeni stavovi Kantona Sarajevo, dati na Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. - 2028. godina, nisu u cijelosti prihvaćeni u tekstu Prijedloga prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine.


15. Izvještaj o provođenju Kantonalnog plana za zaštitu okoliša - KEAP-a


Zapisnik sa 22. sjednice


22. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o javnim skijalištima


3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama


4. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2013. godine


5. Prijedlog odluke o davanju garancije u ime KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u visini razlike fakturisanog i plaćenog iznosa mjesečne potrošnje prema BH Gasu d.o.o. Sarajevo.


6. Prijedlog odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2013. godine


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godina;


10. Prijedlozi odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača a) Javne ustanove „Narodno pozorište Sarajevo“ b) Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“. c) Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo; d) Javne ustanove „Kamerni teatar 55“ Sarajevo; e) Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar – SARTR“. f) Javne ustanove „MESS -Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo"; g) Javne ustanove „Muzej Sarajeva“; h) Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“; i) Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“; j) Javne ustanove „Collegium artisticum“ Sarajevo; k) Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“; l) Javne ustanove „Bosanski kulturni centar“ Sarajevo; m)Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi „Sarajevo art“; n) Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“;


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prijedloge odluka o izmjenama Odluka o usklađivanju statusa kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2013. godine, broj: 05/1-1925/12 od 13.12.2012. godine


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2013. godinu


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2013. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu, sa Planom razvojnih programa


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu


19. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


21. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i EBRD-a


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

7. Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo