Tačke dnevnog reda po sjednicama

14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

16. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period od 01.01. do 31.12.2011. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2011. godine


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2011. godinu


18. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu


19. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2012. godinu


21. Prijedlog teksta Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Kantona Sarajevo i AACC Alpe Adria centra za prekograničnu saradnju, kojim se uspostavljaju okviri buduće poslovno-tehničke saradnje i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa


22. Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2011. godini;


23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2011. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - Apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti


Zapisnik sa 12 sjednice


Zapisnik sa 13. sjednice


Informacija o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta Sarajevo


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ( skraćeni postupak);


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama


5. Zaključak Zakonodavno-pravne komisije u vezi tumačenja odredbe člana 133. Tačka 13. Zakona o visokom obrazovanju


6. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za peirod od 01.01. do 31.12.2011. godine


7. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2011. godine;


13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak)


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


5. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština i to


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupština i to


10. Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


11. PRIJEDLOZI RJEŠENJA : a) o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo; b) o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;