Tačke dnevnog reda po sjednicama

34. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- I nastavak

11. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2014. godinu;


11. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar Sarajevo za 2014. godinu;


11. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo za 2014. godinu


11. m. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2014. godinu


11. e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Collegium artisticum Sarajevo za 2014. godinu


12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2013. godinu;


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu


4. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu


5. b. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013.


5. c. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu;


5. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu;


7. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;


13. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2014. godine;


III nastavak 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

18. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu "IKRE" na Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava za školovanje djece boraca i djece poginulih boraca;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na srednjoročni Plan i program održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od 4 (četiri) godine;


16. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2013. godini;


17. Izvještaj o realizaciji Ugovora za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama u Sarajevu i način realizacije kreditnih sredstava Svjetske banke;


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-II nastavak

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2014. godinu;


11. Prijedlog odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana;


12. Prijedlog odluke kojom se vrši promjena osnivača i usklađivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine u privrednom društvu Hotel "Maršal" Bjelašnica d.o.o. Sarajevo


22. Preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu;


Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo;


7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2014. godinu