Tačke dnevnog reda po sjednicama

Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

16. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2014. godinu


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;


18. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2014. godinu


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine, sa prilozima i Izvještaja o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine


20. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2014. godinu


21. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2014. godinu


22. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2015. godinu


23. Izvještaj iz oblasti sporta za 2014. godinu;


24. Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog/ekspertnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Edukacijskog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period april 2015. godine


Nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


11. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


11. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


11. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


12. b. Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima


12. d. Izvještaj o poslovanju KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima


12. a. Izvještaj o poslovanju KJU „Porodično savjetovalište“ za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima


12. c. Izvještaj o poslovanju KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" za 2014. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu) sa prilozima


13. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2014. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti


14. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu


15. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2014. godinu