Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
22
Suzdržan: 
8