Tačke dnevnog reda po sjednicama

13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Zapisnici sa 10. i 11. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


7. Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu (skraćeni postupak);


9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za arhitekturu u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za elektrotehniku u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Odsjeka za genetiku i bioinžinjering u sastavu organizacione jedinice Fakultet za inžinjering i informacijske studije, Internacionalnog Burch univerziteta (International Burch university);


14. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo koji je sastavni dio odluke;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo - Općinskoj službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Općini Ilidža - Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnika da svaka na svom području obavi parcelaciju zemljišta i utvdi zemljište za redovnu upotrebu predmetnog objekta A- Studentskog doma u Nedžarićima.


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo sa finansijskim planom za 2012. godinu;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” sa finansijskim planom za 2012. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Pozorište mladih Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Kamerni teatar ’55 Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu;


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar SARTR” sa finansijskim planom za 2012.godinu


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “MES - međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu;


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Muzej Sarajeva“ sa finansijskim planom za 2012. godinu ;


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Historijski arhiv Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012. godinu


26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum Sarajevo” sa finansijskim planom za 2012.godinu


27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” sa finansijskim planom za 2012. godinu


28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevo art” sa finansijskim planom za 2012. godinu


30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


31. Davanje pozitivnog mišljenja na Prostorni plan područja posebnih obilježja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“;


Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2012. - 2014


Zapisnik 10. sjednica


Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo povodom navoda policijskog komesara iznesenih na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo