Tačke dnevnog reda po sjednicama

12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” sa finansijskim planom za 2012. godinu


28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Sarajevo art” sa finansijskim planom za 2012. godinu


30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović“ sa finansijskim planom za 2012. godinu


31. Davanje pozitivnog mišljenja na Prostorni plan područja posebnih obilježja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“;


Prima se na znanje Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo povodom navoda policijskog komesara iznesenih na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo


Izvještaj o stanju u prostoru za 2011. godinu na bazi praćenja realizacije dugoročnih usmjerenja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sačinjen na osnovu Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/06), Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH “, br. 63/04 i 50/07) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18978-12.1/11 od 02.06.2011. godine.


Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2012. - 2014


Zapisnik 10. sjednica


12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlozi odluka Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja:


2. Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke kojom se odobrava prenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiranih kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herce


11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine;


4. Prijedlog zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu


6. Nacrt zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo


7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo utvrditi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta, uz plaćanje naknade prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" Ilidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH