Tačke dnevnog reda po sjednicama

22. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prijedloge odluka o izmjenama Odluka o usklađivanju statusa kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2013. godine, broj: 05/1-1925/12 od 13.12.2012. godine


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2013. godinu


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2013. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu, sa Planom razvojnih programa


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2013.godinu


19. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


21. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i EBRD-a


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

7. Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o razvoju i regionalnoj saradnji između Kantona Sarajevo i Savezne pokrajine Koruška (Republika Austrija)


13. Prijedlozi odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača


14. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno);


Informativni materijali


Zapisnik sa 18. Radne sjednice


20. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Donošenje zaključka o utvrđivanju termina održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, po prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak)


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima


18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo