Tačke dnevnog reda po sjednicama

27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva Kantona Sarajevo


34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva kantona Sarajevo


36. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo


38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


39. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2012. godine;


5. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2012. godine


27. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije-hitni postupak;


Informacija radne grupe za praćenje realizacije zaključaka Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini;


26. radna sjednica Skupštine Kantona - drugi nastavak

14. Prijedlog odluke o utvrđivanju Dana policije Kantona Sarajevo


15. Prijedlog odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo sa Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo


16. Prijedlog odluke o Nacrtu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2013- 2015 godine;


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za dodijelu printera na privremeno korištenje Ministarstvu vanjskih poslova BiH


18. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2012. godinu


19. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2012. godinu ;


20. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2012. godini, sa finansijskim izvještajem


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2012. godinu;


22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2012. godinu


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ za 2012. godinu;


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” – Sarajevo za period 01.01 – 31.12.2011. godine, sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještajem o radu direktora u 2011. godini, te Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 01.01 – 31.12.2011. godine.


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


26. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2012. godinu.


26. radna sjednica Skupštine Kantona - prvi nastavak

7. Nacrt zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“;


8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti Kantona Sarajevo


9. Nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godine;