Tačke dnevnog reda po sjednicama

25. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

10. Nacrt zakona izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2013. godinu;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2013. godinu


15. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih,zamjenika predsjedavajućih I članova radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


25. radna sjednica Skupštine Kantona

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Dokumentom okvirnog Budžeta za period 2013-2015 god


4. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013. godinu


24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavka opreme za potrebe JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu


8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa financijskim planom za 2013. godinu;


10. Zbirni Izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu Sarajevo od maja 2007. do maja 2012. godine.


11. Preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


12. Izvještaj o stanju pozajmica odobravanih za finasiranje programa za pokretanje ili proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici Oružanih snaga BiH, koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plača pripadnika Oružanih snaga BiH, sa prijedlogom mjera za rješavanje nenaplaćenih potraživanja


24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu


4. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu


5. Nacrt zakona o obrazovanju odraslih


6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2011. godine – 31.07.2012. godine


23. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo;


4. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-hitni postupak


6. Prijedlog zakona o šumama Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu, sa zbirnim izvještajem o realizaciji Programa rada za 2012.godinu