Tačke dnevnog reda po sjednicama

30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2013. godinu, Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu


12. Prijedlog odluke o davanju imena trgu na podrućju općine Vogošća


13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog odluke o prenosu udjela u privrednom društvu "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine


Zapisnici sa 27. i 28. Radne sjednice sa stenogramima


29. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

11. h. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Muzej Sarajeva“ za 2012. godinu;


11. m. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevska filharmonija“ za 2012. godinu;


11. e. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2012. godinu;


11. j. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2012. godinu;


11. b. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevo art“ za 2012. godinu;


11. g. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ za 2012. godinu;


11. l. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Pozorište mladih“, Sarajevo za 2012. godinu;


11. d. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Biblioteka Sarajeva“ za 2012. godinu;


11. i. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „MES - Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo“ za 2012. godinu;


11. a. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo za 2012. godinu;


11. f. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Historijski arhiv Sarajevo“ za 2012. godinu;


11. n. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Narodno pozorište Sarajevo“ za 2012. godinu;


11. k. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Kamerni teatar '55“, Sarajevo za 2012. godinu;


11. c. Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ za 2012. godinu;


12. Izvještaj iz oblasti sporta za 2012 godinu;


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2012. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;


14. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2011.i 2012. godinu;


29. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

5. Nacrt zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo


6. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu od 8.800.000,00 KM;


6. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu od 1.200.000,00 KM;


7. Prijedlog odluke o prenosu udjela u privrednom društvu „UNIS PRETIS“d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međunarodnoj saradnji između Kantona Sarajevo i Međunarodne Fondacije Ivan Pavao II, kojim se uspostavljaju okviri buduće saradnje i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;


10. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2012. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2013. godinu;