Tačke dnevnog reda po sjednicama

27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2013. godinu


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar '55 Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2013. godinu;


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2013. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Collegium artisticum Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2013. godinu;


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Sarajevo sa finansijskim planom za 2013. godinu;


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevo art sa finansijskim planom za 2013. godinu;


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU KS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva Kantona Sarajevo


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ sa finansijskim planom za 2013. godinu


26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013. godinu;


27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2012. godinu


28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" za 2012. godinu


29. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2012.godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva Kantona Sarajevo


34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva kantona Sarajevo


36. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo


38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


39. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo


27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

4. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2012. godine;


5. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2012. godine