Tačke dnevnog reda po sjednicama

7.Radna sjednica- prvi nastavak

Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu


Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu


Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine


Izvještaj o poslovanju KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;


Zapisnik sa Šeste Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


Informacija o rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje vode Butila


Dopunski materijal


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar


7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogas


3. Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke kojom se odobrava prijenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiran kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herceg


5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje imovinom Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu-pribavljanje nekretnina


7. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta "Sanacija i remont jednokolosječne tramvajske pruge u Sarajevu, ul. Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita, od Baščaršije do "S" krivine na Marijin Dvoru u dužini od cca 2200 metara


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razriješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština KJP i to : GRAS; Televizija Kantona Sarajevo; ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo ;Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo; Poljoprivredno dobro Butmir; Saraje


6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća-skračeni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju-skraćeni postupak


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“;


7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva finansija K


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo