Tačke dnevnog reda po sjednicama

3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“


4. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo;


5. Nacrt zakona o koncesijama


6. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu


7. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo, prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objakta, utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta u korist


9. 1 Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnostina tekst sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska) donesena na sjednici održanoj 17.02..2011. godine;


9. 2 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na novi tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)


10. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i to


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke i o izboru predsjedavajućih zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2011. godinu


14. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu


15. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


16. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijskim planom za 2010. godinu (zbirno);


17. Skupstina je usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za skolsku 200911 0 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu;


18. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


19. Poslanička pitanja, inicijative i odgovori


Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2009. godine do 31.08.2010. godine


Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


4. Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine data u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


6. Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godin


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine


9. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2011. godinu


10. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo