Tačke dnevnog reda po sjednicama

9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju


6. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu


7. Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

3. Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu


4. Prijedlog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo


5. Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom


6. Prijedlog odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine


7. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo kod Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBRD) za kredit za finansiranje Projekta gradskih saobraćajnica


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2011. godinu


10. 2 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


10. 1 Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o obrazovanju Komisije za sport Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novosagrađenom mostu u naselju Obhodža na području Općine Stari Grad Sarajevo


14. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


15. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


16. Izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu S


Informacija o dostignutom stepenu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Kantonu Sarajevu


Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2011. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


Zapisnik sa 4 sjednice SKS


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o koncesijama


7.Radna sjednica- prvi nastavak

9. Prijedlog Odluke o davanju naziva ulicama u mjesnim zajednicama „Breka – Koševo II“ i „Pionirska dolina – Nahorevo“na području Općine Centar Sarajevo


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite sa Finansijskim planom za 2011. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2010. godinu


13. Izvještaj o radu JP „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2010. godinu


14. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2010. godinu sa finansijskim planom za 2011. godinu (zbirno).


Izvještaj o poslovanju KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;