Zaključak grupe zastupnika (06.07.22)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 53. Radnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo: Vreto Elvisa, Dević Mahira, Marić Zvonka, Stojanović Igora i Handžić Vibora, za poduzimanje mjera koje se tiču primjene Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, sa više zahtjeva i prijedloga prema nadležnim institucijama kako slijedi:

1) Tražimo informaciju o primjeni Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (Službene novine Kantona Sarajevo 18/13, 26/13) i utrošenim sredstvima za ispunjenje obaveza koje ovim Zakonom imaju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (član 4.), Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (član 5.), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (član 6.).
2) Tražimo da se prilikom izrade Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu po posebnim linijama predvide finansijska sredstva u sva tri nadležna ministarstva koja će osigurati provođenje zakonskih obaveza iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.
3) Od nadležnih ministarstava tražimo da se izvrše sve potrebne izmjene podzakonskih akata koje će omogućiti adekvatnu primjenu ovog propisa uz dužnost da Skupštinu Kantona Sarajevo izvijeste u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative o preduzetim mjerama u tom pravcu.
4) Od nadležnih ministarstava tražimo da provedu hitnu obuku svih službenika i službenica koji dolaze u kontakt sa građanima, kako bi imali razumijevanje o pravima i obavezama iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.
5) Od Vlade Kantona Sarajevo zahtijevamo da pripremi program informisanja lica koja ispunjavaju uslove za pristup pravima iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.
6) Od Vlade Kantona Sarajevo tražimo da se u pisanoj formi očituje o zahtjevima ove inicijative i obavijesti javnost o sadržaju tog očitovanja.

U prilogu: Inicijativa

Broj: 01-04-25536-2/22 PREDSJEDAVAJUĆI
06.07.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo finansija
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Ministarstvo zdravstva