Segmedina Srna Bajramović (17.11.2021)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16,9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici održanoj dana 17.11.2021. godine na prijedlog zastupnice Segmedine Srna-Bajramović, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se KOLEGIJ SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO da svaka dva do tri mjeseca ovisno o mogućnosti, uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira dok Skupština Kantona Sarajevo ne odluči drugačije.

2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi kratki izvještaj o riješenim problemima i poduzetim mjerama u odnosu na prethodno održanu istoimenu tačku dnevnog reda.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj:01-04-41985-4/21 PREDSJEDAVAJUĆI
17.11.2021.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Materijal pripremio:Emir Nalbantić
Materijal kontrolisala: Amela Smailagić-Čamdžić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Prilog: