Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Molim Tužiteljstvo da mi odgovori u kojoj je fazi moja prijava (inicijativa) o djelovanju ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" (Inicijativa proslijeđena putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, akt br. 03-03-05-8246/16 od 16.03.2016. godine)?"


Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, da mi dostavi spisak svih osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih družavnih službenika za nivo Kantona Sarajevo kao i spisak eksperata koji su učestvovali u realizaciji javnih konkursa za nivo Kantona Sarajevo (sa brojem konkursa u kojima su učestvovali) u periodu od 16.01.2015. godine do danas ?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori da li su istiniti navodi objavljeni na nekim web-portalima pod naslovom "Tatini sinovi pod zaštitom policije i tužilaštva KS autima gaze građane Sarajeva" i ako nisu, da učini dodatni napor kako bi se građani Kantona Sarajeva van svake sumnje uvjerili u to


Puni tekst pitanja:

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?
Koji član Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se odnosi na podatke koje sam tražio u poslaničkom/zastupničkom pitanju upućenom prema Zavodu za izgradnju?


Puni tekst pitanja:

Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice preduzme sve zakonske mogućnosti, kako bi pomogli četveročlanoj maloljetnoj porodici Dedović iz ilidžanskog naselja Osjek, koji žive u izuzetno teškim uslovima, bez majke i oca i da o poduzetim aktivnostima obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" i o tome pismeno obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo."


Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi dostavi imena i prezimena svih osoba koja koriste stanove koji su upisani u knjigovodstvene i finansijske knjige Zavoda, kao i pravni osnov za to, uključujući i stanove Zavoda, koji su dati na čuvanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu za stambene poslove Kantona Sarajevo i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH? "


Puni tekst pitanja:

"Molim ministricu zdravstva da mi odgovori zašto je u periodu od 01.01.2007. do 31.03.2015. godine, broj zaposlenih u Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo, povećan za 323 uposlenika, a posebno zašto je povećan broj administrativnih, tehničkih i ostalih radnika, kao i doktora stomatologije i da li je zapošljavanje izvršeno po pozitivnim zakonskim propisima i ako nije da poduzme mjere predviđene zakonom?"


Hamed AljovićPuni tekst pitanja:

"Molim Premijera Kantona Sarajevo da mi odgovori da li će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti sankcije prema odgovornim osobama u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zbog nepoštivanja Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo?"


Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Molim direktora KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi odgovori ko (ime i prezime i broj važeće licence certificiranog računovođe) ovjerava finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i koju funkciju obavlja u preduzeću?"


Puni tekst pitanja:

"Koji je razlog donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava u Izmjenama i dopunama Budžeta
Kantona Sarajevo za 2015. godinu unutar razdjela Ministarstva za obrazovanje, nauku i
mlade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/15)?
b) Da li su svim osobama angažovanim na izvođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevu u
2015. godini isplaćene nadoknade i u kojem iznosu?
c) Zašto se pojavio nedostatak sredstava kod pojedinih budžetskih korisnika unutar Ministarstva
za obrazovanje, nauku i mlade u 2015. godini na stavci Nadoknada za regres za godišnji
odmor?"


Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi odgovori koje aktivnosti su poduzeli na izradi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i kada ćete isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo?

Obrazloženje: Članom 58, Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), kantoni su bili dužm uskladiti svoje zakone sa ovim Zakonom te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti, kako i odgovornosti dodjeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Zakon je stupio na snagu 2006. Godine, a Kanton Sarajevo nije ni do danas izvršio svoju zakonsku obavezu pa su jedinice lokalne samouprave u međuvremenu svoju zaštitu bile prinuđene potražiti u Ustavnom sudu FBiH. Tako je, naprimjer, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine Centar Sarajevo, u vezi sa primjenom Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju člana IV.C.10 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, 12. oktobra 2010. godine, donio je PRESUDU, broj: U- 14/09 kojom se utvrđuje daje Kanton Sarajevo povrijedio pravo na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo jer nije postupio prema odredbama člana 58., 59. i 60. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06).
Iako je prošlo više od pet godina od donošenja, Kanton Sarajevo nije izvršio Presudu. Kako možemo govoriti o vladavini prava kada Kanton Sarajevo ni nakon 5 godina od donošenja ne izvršava presude USTAVNOG SUDA FBiH i zbog toga postavljam ovo pitanje.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.“


Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovoori da li je tačno da su neke osobe članovi u 4-5 školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Također vas molim da mi dostavite spisak osoba koji su predstavnici Ministarstava u školskim odborima osnovnih škola.“


Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori:
a) Sa koliko stanova raspolaže Zavod i
b) Ko koristi stanove Zavoda i po kojem osnovu (pojedinačni pregled)?“


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine da mi odgovori, zašto ne donosi rješenja po žalbama u predviđenom zakonskom roku jer nezakonito kašnjenje rješavanje po žalbama ima za posljedicu (u slučaju uvažavanja žalbe) vraćanje predmeta na ponovni postupak ugovornom organu i ugovorni organ zbog zakonom predviđene dužine trajanja javne nabavke i vremenskog ograničenja (kraj kalendarske godine) nisu u mogućnosti realizirati neophodnu nabavku?"

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da Ministarstvo privrede pripremi Prijedlog odluke o otpisu kamata korisnicima poljoprivrednih kredita koje je tokom 1998. i 1999.godine plasiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo“.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru pravde i uprave vezano za legalitet Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Bosansko-podrinjski i Kanton Sarajevo da mi :
a) dostavi spisak osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika;
b) broj objavljenih javnih konkursa koje je ovo Odjeljenje realizovalo tokom 2014. i 2015. godine i
c) broj eksperata agencije koji se nalaze na listi za izbor državnih službenika (rukovodećih i ostalih) koji su (ne) učestvovali u realizovanim javnim konkursima Agencije tokom 2014. i 2015. godine (pojedinačni pregled).?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića za odgovor:
Kada će se obrazovanje u Kantonu Sarajevo, kao jedna od najvažnijih oblasti, podvesti pod adekvatnu zakonsku regulativu s obzirom da smo svjedoci da u sadašnjoj situaciji u oblasti obrazovanja glavnu riječ vode udruženja (Sindikat i Vijeće roditelja)?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo je katastrofalno, veliki broj rasvjetnih tijela je uništen tako da su naseljena mjesta Općine Trnovo u mraku a u nekim naseljima rasvjeta uopće nije u funkciji, što stvara velike probleme stanovnicima Trnova.
Molim ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za odgovor:
Koje mjere su poduzela i koje će poduzeti nadležno ministarstvo u popravci oštećenih rasvjetnih tijela u Općini Trnovo, kako stanovnici Trnova ne bi bili u mraku?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje:

"Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Broj:11-01-34-1417-1/11 od 25.05.2011.godine) koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, shodno zakonskim propisima trebao je biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" da bi se omogućila njegova primjena u Kantonu Sarajevo".
S obzirom da pomenuti Pravilnik nije objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" što znači da nije ispoštovana zakonska procedura za stupanje na snagu, koja bi omogućila njegovu primjenu, da li se primjenom pomenutog Pravilnika postupa suprotno zakonskim propisima?"