Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje:

"Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Broj:11-01-34-1417-1/11 od 25.05.2011.godine) koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, shodno zakonskim propisima trebao je biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" da bi se omogućila njegova primjena u Kantonu Sarajevo".
S obzirom da pomenuti Pravilnik nije objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" što znači da nije ispoštovana zakonska procedura za stupanje na snagu, koja bi omogućila njegovu primjenu, da li se primjenom pomenutog Pravilnika postupa suprotno zakonskim propisima?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko je uposlenika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu rješenja Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, u periodu od stupanja na snagu Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, odnosno u periodu od 2009.godine do danas?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje prema JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.