Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Svim članovima Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBIH – Kantonalni odbor SSOOiOKS, od neto plaće se odbija naknada na ime članarine u navedenom sindikatu.

Da li se nezakonito vrši obustava na plaću zaposlenicima u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo na ime članstva u SSOOiO FBiH - Kantonalni odbor SSOOiOKS s obzirom da nisu dali ličnu saglasnost za navedenu obustavu, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu ("Službene novine FBiH" br.43/99,32/00 i 29/03)?

Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu, a nisu dali suglasnost da im se odbija članarina u pomenutom Sindikatu?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko je uposlenika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu rješenja Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, u periodu od stupanja na snagu Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, odnosno u periodu od 2009.godine do danas?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje prema JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.