Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju za državnu službu FBiH da mi dostavi spisak svih trenera za obuku Agencije u 2016. godini, kao i spisak trenera koji su vršili usluge obuke i iznose sredstava koji su im po tom osnovu isplaćeni (pojedinačan pregled)”.


Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Intesa Sanpaolo Bank BiH, mi dostavi informaciju koliko iznosi osnovni dug i koliko iznose kamate (zbirno) u KM po poljoprivrednim kreditima, koje je tokom 1999.-2000. godine plasirala Intesa Sanpaolo Bank BiH (Upi banka) a putem Ministarstva privrede na dan 01.03.2017. godine”.


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?

Odgovor:

Odgovor :

Taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo uređen je Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16-ispravka).
Navedenim zakonom propisani su opći i posebni uslovi za obavljanje taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo, a između ostalog obaveza posjedovanja dopunske taksi oznake za svako taksi vozilo, te način utvrđivanja broja taksi oznaka.
Dopunska taksi oznaka predstavalja regulator broja taksi vozila odnosno određivanjem broja dopunskih taksi oznaka određuje se i broj taksi vozila koja imaju...


Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .

Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o...


Puni tekst pitanja:

" Molim Centralnu izbornu komisiju BiH da mi odgovori da li je u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH da osoba (Hamdo Karić) istovremeno bude zaposlena kao drževni službenik (pomoćnik gradonačelnika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva) i da bude kandidat (ovjeren od Centralne izborne komisije BiH) na Lokalnim izborima 2016. godine (kandidat za načelnika Općine Trnovo-FBiH) i ako jeste u suprotnosti sa Zakonom, koje aktivnosti će Centralna izborna komisija poduzeti po ovom pitannju" ?


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

" Molim Gradsku upravu Grada Sarajeva, da mi odgovori po kojem pozitivnom zakonskom propisu je moguće da se pomoćnik Gradonačelnika Grada Sarajeva kandiduje na Lokalnim izborima 2016. godine za poziciju načelnika (načelnika Općine Trnovo) i nakon što na tu poziciju ne bude izabran (ponovo bez raspisivanja konkursa), ostane na poziciji (radnom mjestu) pomoćnika Gradonačelnika”?


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno direktorici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

" Zbog velikog interesovanja i zabrinutosti roditelja učenika JU OŠ " Velešićki heroji" , molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi odgovori da li je mandat direktoru JU istekao, a školski odbor ne radi a novi direktor i školski odbor nije imenovan, odnosno jesu li dokumenta (potvrde, uvjerenja, svjedočanstva) koje izdaje JU OŠ validna i ako nisu koje aktivnosti će (je) poduzeti (poduzela) Uprava za inspekcijske poslove”?


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

" Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovorne osobe u JU OŠ " Hasan Kikić" zbog kršenja odredaba Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo a što je utvrdio i Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo a u vezi sa Odlukom o izboru kandidata na radno mjesto nastavnik/ca hemije i kulture življenja" ?


Puni tekst pitanja:

" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija u Federaciji BiH a samim tim i Kantnu Sarajevo. Ovo bi dodatno doprinijelo efikasnosti i transparentnosti rada Agencije" .


Puni tekst pitanja:

" Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture pripremi i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata koji će omogućiti da javna komunalna preduzeća čiji su osnivači općine u Kantonu Sarajevo (Ilijaš, Trnovo i Hadžići) u svoju nadležnost dobiju eko redare (i odgovarajuća finansijska sredstva) za kontrolu javnih zelenih površina koja nisu u teritorijalnom obuhvatu kontrole javnih kantonalnih preduzeća" .


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju da mi:
a) odgovori na osnovu čega utvrđuje nacionalnu pripadnost eksperata koji se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za Kanton Sarajevo i
b) da mi dostavi " urnek obrasca" (prazan prijavni obrazac) koji su popunjavali kandidati prilikom apliciranja na javni konkurs (poziv) za imenovanje (izbor) na listu eksperata Agencije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo (javni konkurs/poziv iz 2014. godine i ponovni javni konkurs/poziv iz 2015. godine)" .


Puni tekst pitanja:

" Da Općina Novi Grad Sarajevo izvrši rekonstrukciju asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ćeske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča" .


Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvoza obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevoda mi odgovori:


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem Inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo izgradi šehidsku hair česmu u naselju Ozimine – Žilići, Općina Trnovo u znak sjećanja na šehide iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata."


Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo u periodu od 16. januara 2015. do danas?"


Puni tekst pitanja:

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran?
b) Koje aktivnosti Uprava za stambena pitanja poduzima kako bi stan u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/IV-15, vlasništvo Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo od "privremenog" korisnika vratili vlasniku tj. Zavodu za izgradnju – Kantonu Sarajevo?"

Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom...


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi odgovori, da li je i kada Vlada Kantona Sarajevo imenovala Komisiju zajavno-privatno partnerstvo, ko su članovi Komisije, koliko je od formiranja održano sjednica Komisije i kolike su mjesečne nadoknade članova Komisije?


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, da mi dostavi spisak svih osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih družavnih službenika za nivo Kantona Sarajevo kao i spisak eksperata koji su učestvovali u realizaciji javnih konkursa za nivo Kantona Sarajevo (sa brojem konkursa u kojima su učestvovali) u periodu od 16.01.2015. godine do danas ?"


Puni tekst pitanja:

"Molim ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori po kom pravnom osnovu je Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, stanove (koji su upisani u finansijske i knjigovodstvene evidencije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo) dodjeljivalo na privremeno korištenje, ko je (ime i prezime) potpisao Odluku (zaključak, rješenje) o dodjeli navedenih stanova na privremeno korištenje i ko je odgovoran ako "privremeni" korisnik (poslije deložacije) eventualno ostavi dugove po osnovu neplaćenih komunalnih usluga?"


Puni tekst pitanja:

"Molim Tužiteljstvo da mi odgovori u kojoj je fazi moja prijava (inicijativa) o djelovanju ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" (Inicijativa proslijeđena putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, akt br. 03-03-05-8246/16 od 16.03.2016. godine)?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?
Koji član Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se odnosi na podatke koje sam tražio u poslaničkom/zastupničkom pitanju upućenom prema Zavodu za izgradnju?


Puni tekst pitanja:

Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice preduzme sve zakonske mogućnosti, kako bi pomogli četveročlanoj maloljetnoj porodici Dedović iz ilidžanskog naselja Osjek, koji žive u izuzetno teškim uslovima, bez majke i oca i da o poduzetim aktivnostima obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori da li su istiniti navodi objavljeni na nekim web-portalima pod naslovom "Tatini sinovi pod zaštitom policije i tužilaštva KS autima gaze građane Sarajeva" i ako nisu, da učini dodatni napor kako bi se građani Kantona Sarajeva van svake sumnje uvjerili u to


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" i o tome pismeno obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo."