Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi odgovori koje aktivnosti su poduzeli na izradi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i kada ćete isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo

Hamed Aljović
Pitanje

Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi odgovori koje aktivnosti su poduzeli na izradi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i kada ćete isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo?

Obrazloženje: Članom 58, Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), kantoni su bili dužm uskladiti svoje zakone sa ovim Zakonom te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti, kako i odgovornosti dodjeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Zakon je stupio na snagu 2006. Godine, a Kanton Sarajevo nije ni do danas izvršio svoju zakonsku obavezu pa su jedinice lokalne samouprave u međuvremenu svoju zaštitu bile prinuđene potražiti u Ustavnom sudu FBiH. Tako je, naprimjer, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine Centar Sarajevo, u vezi sa primjenom Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju člana IV.C.10 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, 12. oktobra 2010. godine, donio je PRESUDU, broj: U- 14/09 kojom se utvrđuje daje Kanton Sarajevo povrijedio pravo na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo jer nije postupio prema odredbama člana 58., 59. i 60. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06).
Iako je prošlo više od pet godina od donošenja, Kanton Sarajevo nije izvršio Presudu. Kako možemo govoriti o vladavini prava kada Kanton Sarajevo ni nakon 5 godina od donošenja ne izvršava presude USTAVNOG SUDA FBiH i zbog toga postavljam ovo pitanje.