Obzirom da je Dejtonskim ustavom kao i Konvencijom o ljudskim pravima utvrđen jednakopravan položaj svih građana na teritoriju BiH, da li to važi i za građane Kantona Sarajevo, da li su građani KS u jednakopravnom položaju na čitavom prostoru KS