Ministarstvo privrede

Odluka o usaglašavanju kapitala i imovine sa Statutom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o i sudskim registrom u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BIH, radi realnog i fer iskazivanja imovine kapitala u poslovnim knjigama preduzeća

Odluka o usaglašavanju kapitala i imovine sa Statutom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o i sudskim registrom u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BIH, radi realnog i fer iskazivanja imovine kapitala u poslovnim knjigama preduzeća

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo