Ministarstvo pravde i uprave

Inicijativa za nadzor i analizu zakonitosti odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u općinama u KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja zakona

Podnosim inicijativu da nadležna ministarstva, svako u okviru svojih nadležnosti, pripreme (predlože)/usvoje amandmane kojima bi se pooštrile kaznene odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru P

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

"Podnosim inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske https://'savjetovanja, gov. hr ".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Koje mjere su do sada poduzete po pitanju dopisa radnika Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu koji su uputili dopis i na adresu vašeg resornog ministarstva. Sadržaj dopisa upućuje na organiziran i masovan mobing radnika, takođe iznose se i razne

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori