Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru P

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđen

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koje mjere su do sada poduzete po pitanju dopisa radnika Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu koji su uputili dopis i na adresu vašeg resornog ministarstva. Sadržaj dopisa upućuje na organiziran i masovan mobing radnika, takođe iznose se i razne

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih strukovnih udruženja profesionalaca iz oblasti kulture od posebnog značaja za Kanton Sarajevo. Prije proglašenja, potrebno je formirati stručnu komisiju sastavljenu od osoba sa rezultatima u oblasti kulture, u

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za uvođenje produženog boravka u OŠ „Sokolje“. Dvije susjedne osnovne škole OŠ „Mustafa Busuladžić“ i OŠ „Behaudin Selmanović“ kao i OŠ „Sokolje“ nemaju produže

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Po kojem zakonskom osnovu se vrši zapošljavanje asistenata u osnovnim školama na neodređeno vrijeme ? Instrukcije koje su dostavljene školama od strane vašeg resornog ministarstva po ovom pitanju pozivaju se na Zaključak Skupštine KS i Posebni program Vl

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 45.000,00 KM za sanaciju podova (25.000,00 KM) i mokrog čvora (20.000,00 KM) u JU "Deveta osnovna škola" Ilidža kroz prgram utroška sredstava na kontu 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Prošle godine, u ovo vrijeme, donešena je Odluka o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetsko obrazovanje KS. U 2022.godini finansirana su 23 uposlenika, a u Nacrtu Budžeta za 2023.g. predviđeno je finansiranje 48uposlenika,

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: