Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme. Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Koncepcijom devetogodišnjeg obrazovanja, zahtjevima i temeljnim principima reforme obrazovanja. Utvrditi transparentnost kurikularne reforme uključivo sa procesom

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Inicijativa da se pokrene proces subvencionisanja ishrane u institucijama koji se bave organizacijom boravka učenika osnovnih pkola u KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se pokrene proces subvencije produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju u institucijama koje se bave radom sa ovom kategorijom

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za obavezno provođenje evakuacijskih vježbi u osnovnim i srednjim školama u KS minimalno jednom u toku jednog polugodišta (početkom svakog polugodišta) po evakuacijskim planovima škola kako u javnim tako i u privatnim obrazovnim ustanovama

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: