Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Pitanje za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i ministricu da li podržavaju odgovorno lice u JU Osnovna muzička škola Ilidža u neizvršavanju pravosnažnih sudskih presuda

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme...

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci (I Hitna sjednica SKS) 09.06.2023.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca? · U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkr

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu kao podršku dostavljene inicijative od strane Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor SSOOIO radi izrade propisa kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom trajanja redovne nastave u osnov

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru P

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđen

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori