Zastupnička pitanja

Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Šta je Ministarstvo za boračka pitanja poduzelo, odnosno, koje zakonom propisane mjere i aktivnosti poduzima u cilju prevazilaženja ovog problema i da li će se Budžetom planirana sredstva za ovu namjenu realizirati, do kraja tekuće godine, kako bi najugroženiji pripadnici boračke populacije ostvarili svoje pravo na dodjelu i isporuku građevinskog materijala


Puni tekst pitanja:

POSTAVIO BIH PAR PITANJA KADA JE U PITANJU IZVJEŠTAJ KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU, I NARAVNO ISTAKAO BIH, ZAISTA DA JE OVAJ IZVJEŠTAJ SAČINJEN VEOMA KOREKTNO, METODOLOŠKI SADRŽAJNO I OBIMNO.


Puni tekst pitanja:

Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS. Takođe, aktom koji je upućen od strane sinidikata policije kantona sarajevo prema skupštini kantona, navode se takođe, određene negativnosti u pogledu kvaliteta opremljenosti policijskih snaga u smislu nedovoljnih i zastarjelih sredstava za rad, postupka nabavke uniformi za policijske službenike i sl.


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da predsjedavajući stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo budu iz reda poslanika Skupštine.“


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

„Da li ima, i koje su nadležnosti kantonalne inspekcije u primjeni i provođenju odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na odnosnom općinskom području, da li postoje validni podaci koliko se ista primjenjuje, posebno u centralnoj zoni Kantona Sarajevo, prvenstveno u ulicama Ferhadija i Titova?“


Puni tekst pitanja:

Šta je sa realizacijom izgradnje azila za pse lutalice, u kojoj fazi je sam projekat kao i druge aktivnosti vezane za rješavanje ovog problema


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

„Da li je izdato odobrenje-saglasnost, od koga i na osnovu kojeg zakonskog propisa za uzurpiranje i postavljanje zabrana-prepreka parkiranja na javnim površinama-ulicama, na mjestima predviđenim za parkiranje vozila građana, a ukoliko takvo odobrenje-saglasnost nije izdata iniciram da se promptno poduzmu mjere za uklanjanje samoinicijativno postavljenih zapreka-zabrana“


Puni tekst pitanja:

Da li su objekti koji su izgrađeni u kvadrant C urađeni po svim potrebnim procedurama


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Obzirom na tehničku opremljenost zimske službe KJKP „Rad“d.o.o.Sarajevo, kako je došlo do jednostranog prekida ugovora o radovima na održavanju zimske službe u općinama Vogošća,
Hadžići, Ilijaš i Ilidža, a ako su općine bile zadovoljne pruženim uslugama čišćenja cesta u zimskom periodu koje je pružalo odnosno preduzeće. Nadalje, informišući da je tretirani ugovor potpisan na pet godina, te konstatujući nelogičnim da se ti poslovi sada daju firmama čiji osnivač nije Kanton Sarajevo, poslanik pokreće inicijativu:
„Da se novopotpisani ugovori sa podacima o načinu isplate pravnim licima koji obavljaju usluge čišćenja u općinama Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Ilidža“ dostave na uvid poslanicima Skupštine
Kantona Sarajevo“.


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

„Kako je moguće da da Skupština Kantona razmatra i usvaja programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti kulture koje, pri tome, raspolažu sa skromnim finansijskim sredstvima, a programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, čiji su budžeti višemilionski, tretira samo informativno?“


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

"Koji su efekti kontrole taxi prevoznika i da li je ove aktivnosti potrebno nastaviti?"
Da li je i jedan taxi prevoznik, u mandatu aktuelnog ministra saobraćaja, dobio licencu za rad, a da nije već obavljao ovu djelatnost?"


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Zbog kojih razloga je gosp.Mirsad Mušanović „skinut“, a bio je postavljen za člana Skupštine JP Olimpijski centar „ZOI 84“ gosp.Mirsad Mušanović i bio je na spisku kandidata za skupštine javnih preduzeća objavljenom u dnevnim novinama.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da se korito rijeke Miljacke, prije nastupajućih, jesenjih, kišnih dana, očisti te da se u tom smislu angažuju vrijedni radnici JKP „RAD“.


Puni tekst pitanja:

„Da li je zaista moguće, poslije toliko godina, da se prostor ispred vijadukta na Ciglanama uredi na jedan pristojan način s zdravstvenog i etičkog aspekta.“


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

„Da li je uopće oformljen Tim za praćenje implementacije Akcionog plana te kada Skupština može očekivati izvještaj o realizaciji aktivnosti Akcionog plana kako bi se informisala dokle se došlo u sprječavanja maloljetničkog prijestupništva“?


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Da se sredstva za liječenje u inostranstvu, u okviru Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, planiraju u procentu od najmanje 1% ukupnog Budžeta Zavoda te da se planirana sredstva namjenski troše po redoslijedu prioriteta koji podrazumijevaju da prednost u korištenju imaju ratni-vojni invalidi kao i ostale kategorije definisane Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ br. 33/04,56/05,70/07 i 9/10)


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

„Da se striktno implementiraju i primjenjuju „Pedagoški standardi i opći normativi“ koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona, a koji, između ostalog, obuhvataju i težinu školskih torbi koje učenici nose“


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

„Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva?“

„Da Ministarstvo pravde i uprave da tumačenje rijeći „nadređeno“ i direktno primjenjeno u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u odnosu na dokumenta, napr. Poslovnik, Skupštine Kantona.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima, njihove biografije, stručnu spremu koju imaju; koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj. konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr. konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“

Odgovor:

Od 01.01.2011. godione do danas nije uposlen ni jedan savjetnik u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na osnovu Sporazuma o preuzimanju državnog službenika između Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva Kantona Sarajevo zaključenog dana 22.02.2011. godine, na upražnjenu poziciju sekretara u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, primljena je jedna osoba i to Alma Pehlić, dipl. pravnik (VSS, završen pravni fakultet, položen stručni ispit, 27 godina 5 mjeseci i 25 dana radnog staža). U ovom ministarstvu nema uposlenih pripravnika.


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Šta Vlada čini i šta će učiniti, u budućnosti, da bi se riješio alarmantan problem ekološke situacije u Kantonu Sarajevo i obezbijedila zdrava životna sredina za građane Kantona Sarajevo?“


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Da li se u Kantonu Sarajevoisplaćuju prekovremeni sati i ako se isplaćuju za koga i koliko je do sada isplaćeno sredstava; da li je tačno da se u Kantonu Sarajevo zapošljavaju lica koja su već odavno korisnici mirovina i da li je tačno da u organima i službama rade uposlenici koji imaju preko 40 godina radnog staža; da li je tačno da na mjestima savjetnika rade lica koja nemaju završen fakultet?”


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

“Kada će se konačno, urediti oblast taxi prevoza u Kantonu Sarajevo s distance onih koji taj posao obnašaju legalno u odnosu na one koji nelegalno obavljaju ovu djelatnost?”


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana MZ Pofalići I riješio.

Poslanik Faruk Efendić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 14.09.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ informišući da je već duži niz godina obdanište u Ulici Kemala Kapetanovića, Jesna zajednica Grbavica II, općina Novo Sarajevo napušten i devastiran objekt, zarastao u nisko rastinje, stjecište beskućnika i asocijalnih osoba, pokrenuo je inicijativu:
„Da se, što prije, pokrenu aktivnosti na rješavanju problema ovog, devastiranog obdaništa u smislu da se isto stavi u funkciju obdaništa ili da se objekat sanira i iskoristi za prostor zdravstvene ambulante nedostatne u ovoj, mnogoljudnoj Mjesnoj zajednici“.
Nadalje, informišući da je prekidom građevinskih radova na već započetom objektu „Vranica“ d.d. Sarajevo, u Ulici Krivajska broj 1., lokalitet do hotela „Palas“, Mjesna zajednica Pofalići I, općina Novo Sarajevo, nastupio problem akumulacije većih količina podzemnih voda, u samom centru objekta sa dubinom od pet metara ispod nivoa postojeće konfiguracije terena tako da je stvoreno veće jezero stajaće vode sa kojom se miješaju fekalne vode, što pogoduje raznim insektima i gmizavcima i što je realna mogućnost zaraze građana koji stanuju na tom lokalitetu, a i šire, i što predstavlja realnu mogućnost zaraze za stanare, koji stanuju u neposrednoj blizini, i šire, te posebno činjenica da se lokalitet gradilišta nalazi uz saobraćajnicu koju učenici osnovne škole svakodnevno koriste na putu do škole, a koja je na udaljenosti od gradilišta nekoliko stotina metara, poslanik Efendić inicira:
„Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana Mjesne zajednice Pofalići I, riješio.“


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

“U kojoj su fazi planovi i izgradnja osnovnih škola u općinama Hadžići i Ilijaš, šta je sa pregovorima sa TIK-om, da li je završen proces utopljavanja škola, a ako nije u kojoj je fazi i
kada će biti završen?“