Zastupnička pitanja

Pindžo Mirsad

Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
2. Šta je Ministarstvo obrazovanje, nauke i mladih poduzelo da se spriječi nezakonit rad Školskog odbora JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
3. Kada će Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih dovesti u zakonske okvire stanje u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?“

Odgovor:

U obrazloženju datom uz poslaničko pitanje, pominje se, prilično uopšteno situacija vezana za prijem u radni odnos na poziciju sekretara Škole. S tim u vezi, smatramo potrebnim podrobnije Vas upoznati sa predmetnim događajima.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo određeni broj dopisa sa detaljnim i hronološkim prikazom dešavanja vezanih za konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto sekretara JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža. Cjelokupni postupak prijema sekretara Škole je bio i predmet inspekcijskog nadzora o čemu su nadležni inspekcijski...


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija?
Ako nije zašto, a ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općina, ministarstvo, privredno društvo).
Da li su privredna društva koji su nosioci prava korištenja općeg ili drugog dobra (uključujući i javna preduzeća iz člana 36. Zakona o koncesijama), podnijela zahtjev za potpisivanje ugovora o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim zakonom i da li je Vlada Kantona riješila postupak po tim zahtjevima?

Odgovor:

Članom 7. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), propisano je da su sva ministarstva dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom, a stavom (2) da su općine u Kantonu Sarajevo obavezne predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resorno ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.
Ministarstvo privrede je u skladu sa članom 6. stav (1) Zakona nadležno za dodjelu koncesije u određenom segmentu privrednih oblasti. S obzirom na činjenicu da...


Puni tekst pitanja:

"Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da sisti razmatraju u februaru i maru tekuće godine?“

Odgovor:

U skladu sa svojim programskim aktivnostima za tekuću godinu Zavod za planiranje je izradio i dostavio Ministarstvu saobraćaja, kao resornom Informaciju o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu.
Ministarstvu je isti Informaciju dostavilo Vladi Kantona koja je na svojoj 28. sjednici održanoj 24.07.2013. godine razmatralo pomenutu Informaciju te donijela zaključak broj:02-05-20122-3/13 a, kojim je ista primljena na znanje i dostavljena Skupštini Kantona u dalju proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno...


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo
obećana, detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u
Kantonu Sarajevo“.
„Da mi se dostavi dopuna odgovora samo od općine Trnovo za sve isplate za period januar – maj“.


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojih propisa je ministar donio instrukciju o hitnom, tekućem i povremenom izvještavanju u kojoj je utvrdio obavezu izvještavanja njega i sekretara ministarstva o poslovima koji su isključivo operativnog karaktera za koje ministar i sekretar nemaju ovlaštenja, a posebno imajući u vidu činjenicu da istragama i drugim operativnim radnjama neposredno rukovode tužilaštvo i uprava policije?“

„Da li je ova instrukcija zakonita i da li operativni podaci prikupljeni na ovaj način mogu uticati na rad tužilaštva i policije npr. ometanje istraga ili na neki drugi način?“


Puni tekst pitanja:

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obećana , detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo.“

„Također, tražim da prikupite informacije o utrošku sredstava za iste namjene i u isto vrijeme od Općinskih štabova CZ sa područja Kantona, sa posebnim naglaskom na sve vrste isplata članovima štabova i drugim fizičkim licima.“


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija? Ako nije zašto, ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općine, ministarstvo, privredno društvo).“


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

"Po čijoj odluci ili nalogu je na svim računarima u Kantonu Sarajevo, umreženim u Zavodu za informatiku i statistiku KS instaliran program "Agent", s kojim ciljem i da li postoji mogućnost zloupotrebe?"


Puni tekst pitanja:

"Da li je Konkurs za izbor direktora JU "Osnovna muzička škola Ilidža" raspisan po važećem Zakonu o osnovnom odgoju i vaspitanju u Kantonu Sarajevo, donesenim 2011.godine, a ako nije, šta će Ministarstvo poduzeti da se zakon ispoštuje?"


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima dostave nalazi nadležnih organa, inspekcije, PPZ i dr. o eventualnom kršenju Zakona od strane Školskog odbora JU OŠ „Zaim Kolar“ Dejčići.“


Puni tekst pitanja:

Da li je Školski odbor JU OŠ „Zaim Kolar“, Dejčići, u skladu sa Zakonom, donio odluku o imenovanju direktora navedene javne ustanove za naredni mandatni period?“


Puni tekst pitanja:

„Da li je tačno da je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo pokrenuo aktivnosti za smjenu Školskog odbora ove javne ustanove i imenovanje v.d. direktora te ukoliko je odgovor pozitivan, na osnovu čega je ministar pokrenuo te aktivnosti“?


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Zašto, još uvijek, nije počela sa radom Deseta osnovna škola na Ilidži»?


Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Na osnovu kojeg zakona je Vlada Kantona donijela Odluku o smjeni direktorice JU «Djeca Sarajeva» na osnovu čega je poništila već završen i zakonom propisanu proceduru izbora dirketora te na osnovu kojeg zakona je donijela Odluku o imenovanju iste osobe za vršioca dužnosti direktorice ove ustanove»?


Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo je pokrenuo inicijativu:
«Tražim da se Skupštini dostavi kompletna dokumentacija korespodencije između Ministarstva obrazovanja i nauke, Vlade Kantona, općine Ilidža, Treće osnovne škole Ilidža, Sindikata osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo i Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a u vezi sa osnivanjem i početkom rada Desete osnovne škole u Osijeku, općina Ilidža».


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Ono što ja hoću danas da javno Vlada Kantona Sarajevo i njen premijer kažu nadovezat ću se na pitanje kolege Efendića kada je u pitanju EYOF ako bude po ovoj Vladi i Kantonu i ZOI neće ga biti. Ako bude po ovoj firmi koju je Grad osnovao koliko imam informacije već su pola para potrošili od tog granta EU prema tome i tu ga neće biti. Samo je pitanje ko će vratiti te pare. Ali moje pitanje se odnosi na sljedeće. Oni koji su trebali biti u zatvoru jer su preduzeće ojadili i one jadne uposlenike u ZOI 84 njihovi politički ili interesni mentori su ih nagradili premještajem na državne jasle. Ali doslovno svi oni koji su učestovavali i doveli ovo preduzeće u ovakvo stanje danas primaju savjetničke plate na raznim nivoima po nekoliko hiljada KM. I to nije do ove Vlade a ova Vlada Kantona Sarajevo zajedno sa organima rukovođenja i upravljanja u preduzeću ZOI84 je predložila program sanacije ova Skupština ga prihvatila i ako nema namjeru Vlada Kantona Sarajevo da ga provodi, a nema, prošli put smo o tome govorili, ubjeđivali su nas da ne treba od ove Skupštine više ništa da je kredit završen, definitivno prevara, od kredita nema ništa i to zbog Vlade Kantona Sarajevo, ja samo pitam Vladu kada će prekinuti agoniju preduzeća ZOI 84 i njegovih uposlenika i predložiti Skupštini odustajanje od programa sanacije a može onda biti ili stečaj ili likvidacija ili neko drugo rješenje jer ovo dalje nema nikakvog smisla“?