Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija

Pindžo Mirsad
Pitanje

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija?
Ako nije zašto, a ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općina, ministarstvo, privredno društvo).
Da li su privredna društva koji su nosioci prava korištenja općeg ili drugog dobra (uključujući i javna preduzeća iz člana 36. Zakona o koncesijama), podnijela zahtjev za potpisivanje ugovora o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim zakonom i da li je Vlada Kantona riješila postupak po tim zahtjevima?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Članom 7. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), propisano je da su sva ministarstva dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom, a stavom (2) da su općine u Kantonu Sarajevo obavezne predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resorno ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.
Ministarstvo privrede je u skladu sa članom 6. stav (1) Zakona nadležno za dodjelu koncesije u određenom segmentu privrednih oblasti. S obzirom na činjenicu da ministarstvo ne raspolaže niti sredstvima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno investiranje u istraživanje i izradu studija opravdanosti dodjele koncesija za svaki eventualni pojedinačni projekat, niti podacima o imovini u vlasništvu Kantona Sarajevo, Ministarstvo nije izradilo srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesija.
U skladu sa članom 35. Zakona, privredna društva koja su nosioci prava korištenja opšteg ili drugog dobra zaključuju ugovor o koncesiji bez provođenja postupka, na period od pet godina.
Nijedno privredno društvo nije u roku podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije u skladu sa članom 35. Zakona.
Koncesije koje su dodijeljene u toku 2013. godine su sljedeće:
Redni broj Koncesionar Lokacija Predmet koncesije
1. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Bunar B-1, Binježevo, Hadžići Pitka podzemna voda
2. Akova Impex d.o.o. Sarajevo Bunar OB-1, Binježevo, Hadžići Pitka podzemana voda
3. Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo Gladno polje, Ilidža Opekarska glina
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je iniciralo donošenje Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12) i više puta se obraćalo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom da se izvrši inspekcijski pregled na lokalitetima na kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i voda, posebno sa aspekta propisa iz geologije, rudarstva i Zakona o koncesijama i poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti, odnosno sa aspekta primjene Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo.