Zastupnička pitanja

Rađo Dževad

Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 31.08.2006.godine donijela je zaključke kojima je obavezala Vladu KS i Resorno ministarstvo da odmah riješe radno-pravni status decertificiranih policajaca MUP-a KS, te ponudi model materijalne pomoći istim, u periodu do konačnog rješenja njihovog radno-pravnog odnosa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS bilo je u obavezi po odluci Skupštine Kantona Sarajevo od 31.08.2006.godine utvrdi radno-pravni status svakog decertificiranog policajca, ali Ministarstvo to nikada nije uradilo.

Mišljenja sam da je došlo vrijeme da ispravi nepravda nanesena decertificiranim policajcima iz slučaja Zujevina i da Skupština KS uradi stvarne i političke izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS.

  1. Tražim da se iz Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj: 25/06) član 46. iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi: ne odnosi se na one osobe koje imaju pravosnažnu presudu za ono djelo za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto od IPTF-a.
  2. Da se izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj 4/08 član 7. 1) se mijenja i glasi: ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nijedna osoba koja nema validnu sudsku presudu za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto, ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog zakona, ako su joj UN/IPTF ukinuo ovlaštenja za rješenje policijskih ovlaštenja.
  3. Član 7. 4) se mijenja i glasi: osobe iz stava (1) i (3) ovog člana izuzimaju se od primjene člana 46. tačka b) i člana 50. ovog zakona.

Mišljenja sam da bi ovakva odluka Skupštine KS bila pravi korak ka povratu vjere u pravdu i narušenog rejtinga policije KS, koji je počeo padati sa decertifikacijom policajaca iz slučaja Zujevina. Došlo je političko vrijeme da se isprave greške iz prošlosti, zbog toga vas molim da izmjenite sporne članove Zakona i omogućite decertificiranim policajcima sa pravosudnim presudama, vraćanje na svoja radna mjesta.

Odgovor:

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupak i uslovi zasnivanja radnog odnosa u svojstvu policijskog službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/06 i 4/08) te je članom 135. stav (3) pomenutog Zakona omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 1. u pogledu izmjena člana 46. Zakona o policijskim službenicima je suvišna obzirom da je u članu 46. tačka h) brisana članom 3. Zakonom o izmjenama...


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da li su završene analize i izvještaj o aktivnostima koje su poduzete u toku elementarne nepogode
kako su na 12. sjednici obećali premijer gospodin Musić i gospodin Kovač?“
„Ako nisu, kada će biti, a ako jesu kada će biti dostavljene poslanicima na uvid?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite spisak ljudi koji rade u Kantonu Sarajevo po osnovu Ugovora o djelu i mjesta na koja su raspoređeni?"
"Spisak novouposlenih u 2012.godini i mjesta na koja su raspoređeni?"


Puni tekst pitanja:

"Koliko motornih vozila je u vlasništvu Kantona Sarajevo?"
"Ko ih koristi?"
"Koliko je novca utrošeno na popravku vozila od početka mandata do danas?"
"Koliko se goriva troši mjesečno na iste?"


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Pokrećem ovu inicijativu pod naznakom HITNO, da se na Dnevni red naredne sjednice, uvrsti kao prva tačka, a iz razloga omogućavanja nastavka rada Ministarstva za boračka pitanja i obezbjeđivanja transparenstnosti rezultata ostvarenih prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH u Kantonu Sarajevo.


Puni tekst pitanja:

S obzirom da je nekada profitabilna Tvornica čokolade i kandita „SARABON“ za samo nekoliko godina bukvalno opljačkana, a njeni radnici završili na ulici molim nadležne da mi dostave:
kompletnu dokumentaciju od procesu privatizacije „SARABONA“, revizorski izvještaj o kupoprodajnom ugovoru odnosno o izvršavanju obaveza preuzetih kupoprodajnim ugovorom.

1. Ko je odbio kupca koji je za „SARABON“ nudio čak 17 miliona maraka, da bi ovu tvornicu nakon tri godine prodali „Hypo Alpe Adria Bank“ za samo 5 miliona maraka?


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Da se dostavi mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ko je i zašto odobrio povećanje spratova u Stupskoj ulici?


Puni tekst pitanja:

Da li je ispoštovana procedura provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana, na čiju inicijativu je došlo do Izmjene i dopune Regulacionog plana Stup nukleus?


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Koliko novca je JU „Sarajevska filharmonija“ dobila od BH Telecoma za protekle četiri godine, jer na programima, web stranici i najavama u pisanim i elektronskim medijima stoji da je BH Telecom GENERALNI PARTNER SARAJEVSKE FILHARMONIJE?“
„Da li je taj novac prikazan u završnim računima JU „Sarajevske filharmonije“ ?“
„Zašto Upravni odbor JU „Sarajevo art“ nikad nije odgovorio ni na jedan zahtjev koji im je upućen po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, niti se izjasnio po zahtjevima Helsinškog komiteta i Ombdusmena BiH?“


Puni tekst pitanja:

Kako je moguće, ako postoje kriteriji za dodjelu beskamatnih pozajmica, odnosno kredita, da Klačar Nermina, 25.11.2011.godine dobije 39.000,00 KM na rok otplate 25 godina, a da ne pripada populaciji šehidskih porodica, niti je udavana, niti ima djecu, niti je pripadnik boračke populacije, već je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je provela čitav rat, a gdje i danas radi kao administrativni radnik?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na upotrebu službenog motornog vozila i koliko se, pojedinačno, za svako motorno vozilo, troši benzina u toku jednog mjeseca te da li se službena motorna vozila koriste i u privatne svrhe obzirom da se ista, tokom vikenda, ne vide parkirana pred zgradom Kantona Sarajevo?“
„Obzirom da je obaveza organa da donese pravilnik o upotrebi službenih motornih vozila, da li je u Kantonu Sarajevo takav pravilnik donesen, kada je donesen i ako nije zašto nije?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da li je tačno da su izvještaje o radu javnih ustanova Vladi Kantona podnosili direktori, a ne Upravni odbori kako je to uređeno Zakonom o javnim ustanovama te šta podrazumijeva neusvajanje izvještaja o radu javne ustanove na Skupštini Kantona s distance da je Vlada Kantona Predlagač odnosnog izvještaja, postoji li tu odgovornost Vlade Kantona?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“
„Sa koliko finansijskih sredstava Kanton Sarajevo učestvuje u preventivnom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju životinja, što je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i u podmirenju troškova za umjetno osjemenjavanje krava i mastitis test?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima Skupštine dostavi konkurs i kriteriji po kojima su dodijeljena sredstva JU Zavod za zapošljavanje KS za podsticaj u samozapošljavanju za 2011godinu kao i imena onih koji su dobili ove podsticaje.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da se u posljednje vrijeme u sredstvima javnog informisanja pojavljuju različite informacije u vezi sa organizovanjem postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, po modelu „4+1“ koji predviđa trajanje drugog ciklusa studija od jedne godine, te informacije o nezokonitim naplatama cijene studija, postavio je pitanje: