Zastupnička pitanja

Irfan Čengić

Irfan Čengić

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Kantonu
Sarajevo?
Smatram da je ovaj u ovaj zakon potrebno uvrstiti da je online prostor javni prostor u
definiciji javnog prostora ovim zakonom
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa
invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti
na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima
lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,
privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje
lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno
ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa
invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.
Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća
obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa
invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice
sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutna Uredba o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost
raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa
invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju
prednost, smatram da je potrebno u Uredbi o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim
procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i
minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u javnom sektoru u
Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u
Kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi
o osobama sa invaliditetom većim od 60%
Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo,
molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o gorskoj službi spašavanja u Kantonu Sarajevo?
Smatram da je ovaj zakon od velike važnosti kada je riječ o spašavanju ljudskih
života, te da ova oblast treba biti uređena sistemski i da kanton i jedinice lokalne
samouprave trebaju podržavati rad gorskih službi spašavanja.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je planiralo u 2023. godini
obnovu zgrade „Hotela Nacional“ koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo?
Ukoliko jeste za koje potrebe, te koji su očekivani datumi početka projekta i početka
radova?


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023.
godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima.
Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su
planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u 2024. i 2025. godini?
Posebno pitanje za DOB se odnosi za oblast zdravstva jer u važeći kolektivni ugovor
je na snazi do marta 2024.
M


21.09.2023

Irfan Čengić

21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Kao Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran iz Skupštine Kantona Sarajevo sam dobio mnogo upita u vezi Fonda dolidarnosti.

Naime poznato je da kako je to CCI naveo: „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, ne izvršavajući svoje obaveze u protekle dvije decenije, oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka, i time indirektno ugrozila zdravlje pacijenata oboljelih od najtežih bolesti u Federaciji. Ovo su potvrdili rezultati analize Centara civilnih inicijativa. Zakonski je definisano da se Fond solidarnosti finasira iz doprinosa za obavezno i zdravstveno osiguranje te budžeta FBiH.

Zbog nedovoljnog izdvajanja novca u Fond solidarnosti, ugroženo je zdravlje oboljelih. To potvrđuju sve duže liste čekanja. I sve je manje onih koji dočekaju lijek. Najveći broj je onih koji su oboljeli od karcinoma.