Zastupnička pitanja

Irfan Čengić

Irfan Čengić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima u KS


19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zamjenu sijalica na stubovima javne rasvjete u Općini Stari Grad Sarajevo


Irfan Čengić

03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za podršku projektima u Ključu


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu izgradnje sportsko rekreacijske zone u općini Stari Grad Sarajevo


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o prostornom uređenju
Kantona Sarajevo


03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za podršku projektima u Bužimu


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu podzemne garaže Trg Austrije


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama


10.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektima u Livanjskom kantonu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
Smatram da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Sarajevo u okviru budžetskih mogućnosti i usvojenim programom utroška sredstava treba podržati projekte u Livanjskom kantonu koji će imati za cilj stvaranje boljih uslova za raseljena lica i povratak u tu sredinu.


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi realizacija projekta rekonstrukcije ceste za Barice u općini Stari Grad Sarajevo


03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za podršku projektima u Bosanskoj Krupi


10.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nadzor i analizu zakonitosti odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u općinama u KS


03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za podršku projektima u Gradu Goraždu


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu izgradnje stadiona u općini Stari Grad Sarajevo


Irfan Čengić

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Kada će u skupštinsku proceduru biti dostavljena Izmjenu Odluke o zaštiti planinskih
izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke
Mošćanice donesene 1997.godine (“Službene novine KS” , br:22/97)
Izmjena ove odluke je potrebna kako bi se omogućila legalizacija oko 500 stambenih
objekata u donjem vodotoku Mošćanice. Prethodno je Općina finansirala izradu
elaborata koji je dokazao da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo
loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Raspisivanje javnog poziva za program „Promocija brenda Visit Sarajevo kroz sport“.

OBRAZLOŽENJE
Smatram da je ovaj program Turističke zajednice Kantona Sarajeva dao dolične
rezultate na promociji Kantona Sarajevo u Bosni i Hercegovini i inostranstvu od kojeg
je Kanton Sarajevo imao višestruku korist.
Također pojedinačni sportisti i sportski kolektivi su kroz ovaj program imali veliku
materijalnu pomoć za realizaciju svojih aktivnosti i nastupima u Bosni i Hercegovini
inostranstvu.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo hitno poduzimanje aktivnosti ka povećanju finansijskih
sredstava za jačanje Kantonalne uprave civilne zaštite i Direkcije za robne rezerve za djelovanje
u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.
Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da se utvrdi stanje raspoložive opreme i spremnosti svih
uključenih aktera za brzo djelovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih
nepogoda


Irfan Čengić

09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Usvajanje okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekata izgradnje gradskih saobračajnica u Kantonu Sarajevo


Irfan Čengić

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa
invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti
na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima
lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,
privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje
lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno
ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa
invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.
Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća
obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa
invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice
sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutna Uredba o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost
raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa
invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju
prednost, smatram da je potrebno u Uredbi o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim
procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i
minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u javnom sektoru u
Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u
Kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi
o osobama sa invaliditetom većim od 60%
Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo,
molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o gorskoj službi spašavanja u Kantonu Sarajevo?
Smatram da je ovaj zakon od velike važnosti kada je riječ o spašavanju ljudskih
života, te da ova oblast treba biti uređena sistemski i da kanton i jedinice lokalne
samouprave trebaju podržavati rad gorskih službi spašavanja.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je planiralo u 2023. godini
obnovu zgrade „Hotela Nacional“ koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo?
Ukoliko jeste za koje potrebe, te koji su očekivani datumi početka projekta i početka
radova?


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023.
godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima.
Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su
planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u 2024. i 2025. godini?
Posebno pitanje za DOB se odnosi za oblast zdravstva jer u važeći kolektivni ugovor
je na snazi do marta 2024.
M


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o
plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu
Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/22) kojim se socijalnim
radnicima uvećavaju plaće po osnovu otežanih uslova rada, te je propisan rok od 30
dana da se podzakonski akti o plaćama usklade sa ovim zakonom.
Molim Vas da dostavite tabelarni pregled ustanova koje su završile ovaj posao i
kojima je ministarstvo odobrilo pravilnike sa pregledom datuma kada je taj posao
završen za svaku od ustanova.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. kao problem je definisano
nedovoljna razvijenost sistema upravljanja sportom, a kao prioritet u rješavanju tog
problema definisan razvoj infrastrukture u funkciji sporta.
U vezi sa implementacijom Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. u ovoj
oblasti zanima me koliko je sredstava planirano u 2023. godini za ulaganje u stadione
Grbavica i Asim Ferhatović Hase jer su to dva najvažnija infrastrukturna objekta u
oblasti sporta, također koliko je sredstava planirano u Dokumentu okvirnog budžeta
za period 2023.-2025.
Da li postoji projekat izgradnje nacionalnog stadiona za reprezentaciju
rekonstrukcijom stadiona Asim Ferhatović Hase?


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Koji infrastrukturni projekti iz oblasti saobraćaja su realizovani na području Općine Stari Grad Sarajevo u 2021. i 2022. godini te koji projekti su planirani za 2023.godinu.
Molim Vas da dostavite tabelarni pregled sa iznosima vrijednosti navedenih radova.