Kantonalna uprava civilne zaštite

Inicijativa da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023.god.sa stavke 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama UAN004 Tekući transferi vatrogasnim društvima u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kako Kanton Sarajevo u kišnim periodima ima ozbiljne probleme sa začepljanjem kanalizacionih objekata zbog čega imamo poplavljene ulice, kolaps u saobraćaju, a nerijetko i izlijevanje otpadnih voda što ugrožava zdravlje stanovništva, neophodno je hitno os

Iniciram prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite da pokrene dijalog između šireg kruga subjekata koji jesu ili mogu biti dio strukture civilne zaštite u KS. Osim valoriziranja doprinosa koji svaki od tih subjekata pojedinačno može ponuditi u svrhu pobolj

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo podrže i usvoje, a Vlada Kantona Sarajevo da osigura neophodna sredstva za Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sa

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Poštovani, na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar, a nakon krađe hidrantskih crijeva iz naselja, mo-lim KUCZ KS da me obavijesti da li postoji mogućnost da građani od strane KUCZ KS ili drugog javnog organa, uprave ili ustanove dobiju besplatno

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: