Ministarstvo privrede

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujemo (Klub zastupnika DF) hitnu Inicijativu radi saniranja štete nastale usljed požara otvorene pijace "Kvadrant" na sljedeći način...

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o.

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa radi izvršenja inspekcijskog nalaza za postupak konkursne procedure u organizaciji Min.privrede KS za Javni konk.za ustupanje prava Ribolovnom području na period od 10 godina

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove hitno izvrši inspekcijski nadzor, kako na lokaciji samog potencijalnog vodovoda, tako i u Općini Trnovo i Javnom komunalnom preduzeću "Trnocvo"d.o.o. Trnovo

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

koliko je inspekcijskjh prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazni

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: