Ministarstvo privrede

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razv

Pitanje: 
Odgovor: 

Zaključak o pripremi prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Obavezuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo po skraćenom postupku. Izmjene se trebaju odnositi na član 20. prijedloga Zakona koji se odnosi na član 49. Zakona o šumama Kantona Sarajevo i na član 60. stav (1) tač. b) Zakona o šumama kako slijedi:

Koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zašto do sada nisu usvojeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo kojim se uspostavlja pravo na vodu za sve stanovnike KS koje je predložilo NVO Eko akcija, a potom i više zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, a ujedno je i dio Principa i mjera djelovanj

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena. Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Subvenconira grijanje građanima KS koji kao energente za zagrijavanje koriste ekološki prihvatljive energente kao što su drva za ogrjev, pelet i ostali ekološki prihvatljivi energenti a koji su kao i plin i centralno grijanje, koji Vlada već subvencionira

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: