Sva javna preduzeća KS

Zastupničku inicijativa za obilježavanje svih službenih automobila Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak (29.12.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na XIV Hitnoj sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020 i Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-45862/20 od 17.11.2020.godine, ostaju na snazi do 29.01.2021.godine.

Zaključak 4 Kluba poslanika/zastupnika (28.09.17.11. i 29.12.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog Klubova zastupnika Narod i pravda, Naša stranka, Socijaldemokratska partija BiH, NBL-Samostalni zastupnici, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Inicijativa Jasmina Bišćević Tokić

1. Zabranjuje se Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licma s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Kanton, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50% ukupnog kapitala.

Zastupničko pitanje upućeno svim ministarstvima, za sva javna preduzeća i ustanove iz njihovih resora.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim Vladu KS i njena resorna ministarstva, kao i SVA javna kantonalna preduzeća, javne kantonalne ustanove da mi dostave informaciju o sistematizaciji radnih mjesta kao i akte-dokumente koji to reguliraju.”

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za upošljavanje slijepih i slabovidnih osoba.

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Tražim od svih ustanova i preduzeća kojim je osnivač kanton da se dostavi informacija koliko je puta u zadnje tri godine vršena izmjena sistematizacije radnih mjesta i ..."

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori