Tačke dnevnog reda po sjednicama

10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo


1. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Pregled aktuelne situacije u KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo sa informacijom stanja poslovanja u periodu 2000. - 2010. godina


9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- prvi nastavak

8. Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu


9. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesije za eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo", Gladno polje, općina Ilidža, sa Analizom ekonomske i ekološke opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo",


11. 2 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Sarajevo Film Academy kao organizacione jedinice Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) u smislu proširenja djelatnosti Sarajevo


11. 1 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Fakulteta stranih jezika, kao organizacione jedinice Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) u smislu proširenja djelatnosti Sarajevo School of Sc


12. Prijedlog odluke o kupovini - pribavljanju planinarskog doma, dvorišta i pašnjaka u općini Ilijaš


13. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Osma osnovna škola Ilidža


Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju


- Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2010. godine – 31.07.2011. godine


9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (hitni postupak);


3. Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (hitni postupak)


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju


6. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu


7. Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

3. Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu


4. Prijedlog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo


5. Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom


6. Prijedlog odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine


7. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo kod Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBRD) za kredit za finansiranje Projekta gradskih saobraćajnica


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2011. godinu


10. 2 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


10. 1 Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o obrazovanju Komisije za sport Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novosagrađenom mostu u naselju Obhodža na području Općine Stari Grad Sarajevo