Tačke dnevnog reda po sjednicama

II Nastavak 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. i. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” za 2020. godinu


13. a. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu


13. f. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Muzej Sarajeva” za 2020. godinu


13. c. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Pozorište mladih Sarajevo” 2020. godinu


13. k. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” za 2020. godinu


13. h. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu


13. e. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS” za 2020. godinu


13. b. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” za 2020. godinu


13. j. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo za 2020. godinu


13. g. Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa”, Sarajevo za 2020. godinu;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu;


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu;


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2020. godinu;


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu.


20. 3. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine;


21. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart 2020. godine - avgust 2020. godine


22. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2019. godinu


23. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2019. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti


24. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2019. godinu (zbirno);


26. Inicijativa za donošenje Zaključka u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine


Nastavak 30. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


25. 2. Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo


30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

- Informacije o realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-10778-2/20 od 23.04.2020. godine, sačinjena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 21.09.2020 i 20.05.2020. godine


Izvjestaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2020. godine


RADNA TIJELA


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2019. godinu


-Akcioni plan za provedbu Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-32508/20 od 25.08.2020. godine, a u vezi sa Informacijom o preduzetim mjerama i prijedlozima mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa (COVID-19), a koja je razmatrana na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 25.08.2020. godine