Tačke dnevnog reda po sjednicama

30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


- Informacije o realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-10778-2/20 od 23.04.2020. godine, sačinjena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 21.09.2020 i 20.05.2020. godine


Izvjestaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2020. godine


RADNA TIJELA


II Nastavak 27.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premjeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO – MAHALA LXVIII i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO-MAHALA LXVIII, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan Univerzitet u Sarajevu;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2020. godinu


13. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2019. godine


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu


16. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Faruk Mudželet)


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u ulici Žunovačka bb, općina Hadžići, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Adi Kalem);


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet)


27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu


29. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godine;


30. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu


31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu


33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2018. godinu


34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2019. godinu


35. Informacija o poslovanju i radu Bags Energotehnika d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu


XI HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak


2. Informacija u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine


29.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo-hitni postupak


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo-hitni postupak;