Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak 27. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

18. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo


I nastavak 28.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa


28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


X HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA sARAJEVO

1. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministara u Vladi Kantona Sarajevo


27.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2021. - 2023. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2020. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - juni 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2020. godine


III nastavak 25. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

21. Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba


26.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.01. do 31.03.2020. godine


3. Informacija o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo;


4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o proglašenju 5.februara "Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine";


6. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.(Slobodan Pantić);


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Josip Lužaić);


10. Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Džemaili Narcis);


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Veselka Bunjevac)


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH između Bajrić Alije sa jedne i Kanton Sarajevo koje zastupa Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo Saobraćaja - Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao kupca na jednoj strani i Bajrić Alije, Bajrić Senada i Čolaković Enise kao prodavaca na drugoj strani u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “O-1”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Samir Halilović);


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Nazif Hasanović);


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ejub Čančar);