Tačke dnevnog reda po sjednicama

30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2019. godinu


-Akcioni plan za provedbu Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-32508/20 od 25.08.2020. godine, a u vezi sa Informacijom o preduzetim mjerama i prijedlozima mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa (COVID-19), a koja je razmatrana na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 25.08.2020. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


II Nastavak 27.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premjeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO – MAHALA LXVIII i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO-MAHALA LXVIII, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan Univerzitet u Sarajevu;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2020. godinu


13. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2019. godine


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu


16. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Faruk Mudželet)


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u ulici Žunovačka bb, općina Hadžići, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Adi Kalem);


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet)


27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu


29. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godine;


30. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu


31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu


33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2018. godinu


34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2019. godinu


35. Informacija o poslovanju i radu Bags Energotehnika d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu


XI HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak


2. Informacija u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine


29.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo-hitni postupak


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo-hitni postupak;


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih