Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-36010-1/21 od 29.09.2021. godine