Tačke dnevnog reda po sjednicama

II NASTAVAK 25.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

20. Informacija o potpisivanju ugovora između KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo i firme Domo Art d.o.o. o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici


Nastavak 25 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu


11. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini


12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu;


13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine


14. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. e. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. b. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. g. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


15. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o podršci porodici sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine


16. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca


22. Informacija o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).


25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine


3. Prijedlog odluke o davanju naziva novoj ulici na području Općine Centar


4. Prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


5. Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. za 2018. godinu;


6. Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od 4 (četiri) godine (01.01.2020.-31.12.2023.).


7. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. g. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. f. Izvještaj o poslovanju KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


7. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


7. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP “ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


9. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;