Tačke dnevnog reda po sjednicama

33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2020. godine


XVI HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo.


4. Informacija o realizaciji škole skijanja za 6-te razrede osnovnih škola u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o migrantskoj krizi u Kantonu Sarajevo


32 Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


STENOGRAMI I ZAPISNICI


XIV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2021. godine


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2021. godine


4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".


5. Informacija o kvalitetu zraka u Kantonu Sarajevo


6. Informacija o realizaciji zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-39939-8/20 od 03.11.2020.godine


7. Prijedlog zaključka o produženju moratorija na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo


XIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo


XII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prihvatanje ostavke premijera Vlade


2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo;


II Nastavak 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-hitni postupak;


3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice –Južne longitudinale;


5. Prijedlog odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo, broj: 01-04-38520/20 od 05.10.2020. godine;


6. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo u svrhu izgradnje spomen obilježlja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu, na zemljištu označenom kao k.č. 40/27 k.o. Sarajevo IV


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ljuca Džemal);


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mahmutović Adil);