Tačke dnevnog reda po sjednicama

29.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-20911-2/20 od 16.06.2020.godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


I nastavak 27. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira-hitni postupak


6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak


7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-skraćeni postupak


8. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu.


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


18. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo


I nastavak 28.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa


28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


X HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA sARAJEVO

1. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministara u Vladi Kantona Sarajevo


27.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - juni 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2020. godine


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2021. - 2023. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2020. godine


III nastavak 25. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

21. Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba


26.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.01. do 31.03.2020. godine


3. Informacija o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo;


4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o proglašenju 5.februara "Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine";


6. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo