Tačke dnevnog reda po sjednicama

29.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta "Energetske efikasnosti-dodatno finansiranje"


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade na Kanton Sarajevo na parceli označenoj kao k.č. 2152/33 površine 332 m2 upisanoj u zk.ul. 22713 K.O. SP_Gornji Butmir što po novom premjeru odgovara parceli broj 2051/3, PL/KKU 1125 K.O. Stup u svrhu izgradnje Spomen obilježja ubijenim civilima Kasindolske ulice, koji će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao Prenosilac, zaključiti sa Sticaocem nekretnine


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i Omerbašić Nurije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH radi izgradnje dvocijevnog tunela „Kobilja glava“ - saobraćajnica I transverzala od granice sa Općinom Centar do kraja tunela u Vogošći (Omerbašić Nurija);


10. Prijedlog Odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2020. godinu".


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Amel Ajdinović);


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Dautović Dženana i Sadik Dautović);


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Drinjaković Larisa i Drinjaković Gorica);


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Buzar Benjamin);


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Plakalo Kemal)


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima stana Čaušević Nedim i Čaušević Nejra


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kepeš Jasmin);


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kahriman Paša);


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mirvić Sanela);


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kaplan Salmir);


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Polunić Nada);


22. Prijedlog odluke o davanju naziva saobračajnici u izgradnji (I Transferzala) na području Općine Centar


23. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela-kraka ulice, odnosno preimenovanju dijela-kraka ulice na području Općine Vogošća;


24. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu;


25. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2020. godinu;


26. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine “Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2019. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2020. godine


STENOGRAMI I ZAPISNICI


Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-20911-1/20 od 16.06.2020.godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2020. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-20911-2/20 od 16.06.2020.godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


I nastavak 27. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira-hitni postupak


6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak