Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (27 za, 2 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJU O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA „PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ“ ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO SA PREDLOŽENIM ZAKLJUČKOM VLADE KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs