Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljen

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljen

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (27 za, 1 suzdržan) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, NEOVISNIM REVIZORSKIM MIŠLJENJEM, KAO I MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO