Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva fina

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva fina

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je većinom glasova (27 za, 2 suzdržana) usvojila IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU ZA 2010. GODINU SA ODLUKAMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I MIŠLJENJEM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO;

Vertical Tabs